Symboly Únie a ich charakteristika

Symboly Únie a ich charakteristika

Chránené označenie pôvodu CHOP (Protected designation of origin - PDO) je názov, ktorým sa identifikuje výrobok:

 • pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch z krajiny;
 • ktorého kvalita alebo vlastnosti v podstatnej miere alebo výlučne závisia od osobitného zemepisného prostredia s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;
 • ktorého všetky etapy výroby sa uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Chránené zemepisné označenie CHZO (Protected geographical indication - PGI) je názov, ktorým sa identifikuje výrobok:

 • pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo krajiny;
 • ktorého danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti možno podstatne pripísať jeho zemepisnému pôvodu;
 • ktorého aspoň jedna etapa výroby prebieha vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Zaručená tradičná špecialita ZTŠ (Traditional speciality guaranteed - TSG) je symbol pre poľnohospodársky výrobok alebo potravinu, ktoré:

 • sú výsledkom spôsobu výroby, spracovania alebo zloženia zodpovedajúceho tradičnému postupu pre tento výrobok alebo potravinu alebo
 • sa vyrábajú zo surovín alebo zložiek, ktoré sa tradične používajú.

 

Na to, aby bol názov zapísaný do registra ako zaručená tradičná špecialita, musí:

 • sa tradične používať na označovanie špecifického výrobku alebo
 • identifikovať tradičný charakter alebo špecifický charakter výrobku.

 

 

Vymedzenie pojmov:

 • „špecifický charakter“ v súvislosti s výrobkom sú charakteristické výrobné znaky, pomocou ktorých sa výrobok jasne odlišuje od iných podobných výrobkov tej istej kategórie ;
 • „tradičný“ je preukázateľné používanie na domácom trhu počas obdobia, ktoré umožňuje prenos medzi generáciami; toto obdobie musí byť najmenej 30 rokov;
 • „zaručená tradičná špecialita“ sa rozumie tradičný poľnohospodársky produkt alebo potravina, uznané Úniou pre svoj špecifický charakter;
 • „skupina“ je akékoľvek združenie bez ohľadu na jeho právnu formu, zložené najmä z výrobcov alebo spracovateľov, ktorí pracujú s tým istým výrobkom;
 • „druhové výrazy“ sú názvy výrobkov, ktoré sa napriek tomu, že odkazujú na miesto, región alebo krajinu, v ktorej sa výrobok pôvodne vyrábal alebo uvádzal na trh, stali bežnými názvami výrobku v Únii.

 

Symboly Únie vhodné na tlač (vo formáte EPS v rôznych jazykových mutáciách)