Facebook Statistics

Oznam o pozastavení prijímania žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatreniach 1.6 a 3.3 PRV SR 2007 – 2013

Sekcia rozvoja vidieka MPRV SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že hodnotiaca komisia sekcie rozvoja vidieka dňom 11. 07. 2013 pozastavuje prijímanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít v opatreniach 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Hodnotiaca komisia zaradí do zoznamu prijatých žiadostí len tie žiadosti o schválenie obsahových námetov, ktoré jej boli doručené najneskôr 10.7.2013, resp. tie, na ktorých je na obálke pečiatka pošty s dátumom 10.07.2013.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood