Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie ÚVZ SR - otvorenie ďalších vybraných prevádzok a hygienicko-režimové opatrenia v nich

22-05-2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR uznesením vlády SR č. 111 z 11. 03. 2020 a pandémie ochorenia COVID-19, vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrením ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 zo dňa 19. 05. 2020 viaceré opatrenia s účinnosťou od 20. 05. 2020 do odvolania.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 eur.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3795/2020 zo dňa 05. 05. 2020.

ÚVZ SR uvádza na svojej webovej stránke niektoré z opatrení (kompletný zoznam je uvedený opatrení ÚVZ SR č. OLP/4083/2020 zo dňa 19. 05. 2020):

Predajne

Otvorené môžu byť za dodržiavania protiepidemických opatrení všetky maloobchodné predajne, vrátane prevádzok v obchodných centrách.


Opatrenia v otvorených obchodoch:

 • obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania.
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.
 • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre
 • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 nakupujúci na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky (táto podmienka sa nevzťahuje na deti)
 • na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne dezinfikovať dotykové plochy, kľučky, nákupné vozíky a košíky
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko
 • od pondelka do piatka je v predajniach potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou v súvislosti s ochorením COVID-19

Opatrenia v reštauráciách sú obdobné ako opatrenia v obchodoch:

 • zákazníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál
 • medzi stolmi musí byť odstup minimálne 2 metre
 • za jedným stolom môžu sedieť najviac 2 osoby alebo rodičia s deťmi (pri jednom stole môžu sedieť aj viacerí ľudia, ak sa zabezpečí odstup minimálne 2 metre)
 • personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky
 • po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené, keďže vytvárajú aerosól; hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu
 • otvorené môžu byť od 6:00 do 22:00
 • v prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote 80 °C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z.) a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku
 • umytý riad neutierať textilným utierkami ale uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorazové papierové utierky)
 • ručné umývanie kuchynského riadu v súčasnej epidemiologickej situácii v prevádzkach verejného stravovania je zakázané (ak prevádzka verejného stravovania nevie splniť požiadavky na strojové umývanie riadu, ÚVZ SR odporúča používanie nevratných obalov na podávanie pokrmov a nápojov)
 • príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood