Facebook Statistics

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry

02-06-2017

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry

Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. mája 2017 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Produktívne investície do akvakultúry.

Typ výziev: otvorené

Zameranie projektov: dopytovo - orientované projekty

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

V rámci Aktivity 1 Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:

  • investície súvisiace s obstaraním, výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou inovatívnych technológií a zariadení prispievajúcich k znižovaniu úrovne znečistenia životného prostredia a zvyšovaniu efektívnosti využívania zdrojov,
  • investície súvisiace s vykonávaním preventívnych opatrení (v prípade investícií realizovaných na území NATURA 2000), ide napr. o opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s migračnými trasami, opatrenia na zabránenie úniku nepôvodných druhov do voľnej prírody, budovanie ostrovčekov a pod.), schválených národným orgánom ochrany prírody, ktoré smerujú k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania a ničenia ekosystémov produkčnou činnosťou v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 51 192,00 € (verejné zdroje).

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-01 Recirkulačné systémy 

V rámci Aktivity 2 Recirkulačné systémy  je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:

  • investície súvisiace s výstavbou nových akvakultúrnych prevádzok na hospodársky chov rýb, využívajúcich recirkulačný systém,
  • investície súvisiace s výstavbou recirkulačných systémov v rámci existujúcej akvakultúrnej prevádzky.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 819 072,00 € (verejné zdroje).

Výzvy môžu byť uzavreté po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu podmieneného nedostatočným dopytom zo strany žiadateľov.

Všetky predmetné informácie, ako aj informáciu o uzavretí výzvy bude Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňovať na svojom webovom sídle www.apa.sk.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood