Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 1.4: Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

17-03-2011

Opatrenie sa zameriava na podporu obstarania strojov pre obnovu lesa, nákupu technológií s cieľom zracionalizovať pestovanie a ochranu les, ale aj na podporu opravy lesných ciest, či obstarania výpočtovej techniky s cieľom zefektívniť činnosti súvisiace s marketingom lesnej produkcie.

Žiadateľ: Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy.

Cieľ
Zvýšenie ekonomickej hodnoty súkromných a obecných lesov, zvýšenie diverzifikácie produkcie a posilnenie trhových príležitostí.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

  • rozvoja investícií do nákupu lesnej techniky, zariadení a technológií s cieľom zdokonaliť, zminimalizovať ich prípadný negatívny dosah na biotopy a zracionalizovať pestovanie a ochranu lesa, ťažbu a dopravu dreva, manipuláciu dreva, zber ostatnej lesnej produkcie;
  • rozvoja investícií súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou zariadení priamo slúžiacich lesnému hospodárstvu vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);
  • rozvoja informačných systémov v lesníctve prostredníctvom zavádzania modernej výpočtovej techniky a programového vybavenia vrátane zriadenia pripojenia na internet s cieľom racionalizácie činností na rôznych úrovniach lesníckej prevádzky.

Rozsah a činnosti
Investície sú v súlade s lesohospodárskymi plánmi predmetného územia, ktoré presahuje 10 ha.
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:

  • obstaranie strojov a zariadení pre obnovu lesa, výchovu a ošetrovanie mladých lesných porastov, ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva, zber nedrevných produktov lesa, ochranu lesa vrátane protipožiarnej ochrany s obmedzením na špeciálne zariadenia;
  • obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest (cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov);
  • výstavba, dostavba a rekonštrukcia ostatných zariadení priamo slúžiacich lesníckej prevádzke (napr. sklady lesného reprodukčného materiálu, manipulačno-expedičné sklady, budovy a zariadenia manipulačno-expedičných skladov) vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);
  • obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia s cieľom zefektívnenia činností súvisiacich s obhospodarovaním lesov a marketingom lesnej produkcie.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: podielové financovanie (platba systémom refundácie)
Typ investície: zisková

Intenzita pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
1. v prípade oblastí cieľa Konvergencia:
50 % (37,5 % EÚ a 12,5 % SR) pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje.
2. v prípade Ostatných oblastí:
50 % (25 % EÚ a 25 % SR) pričom minimálne 50 % prestavujú vlastné zdroje.
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 1 000 EUR a max. 400 000 EUR.
Maximálna výška celkovej podpory de minimis, ktorú žiadateľ dostal počas troch predchádzajúcich rozpočtových rokov z akýchkoľvek verejných zdrojov (aj mimo PRV) nesmie presiahnuť 200 000 EUR, a to bez ohľadu na to v akej forme sa poskytla alebo či je poskytovaná čiastočne alebo úplne zo zdrojov Spoločenstva.

Celková výška oprávnených výdavkov z PRV (z osi 1, 3, 4) nesmie na jeden podnik presiahnuť spravidla 12 mil. EUR bez ohľadu na opatrenie, z ktorého dostal podporu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood