Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 1.1: Modernizácia fariem

17-03-2011

Opatrenie je zamerané na podporu investícií, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť poľnohospodárskych subjektob. V rastlinnej výrobe sa podporuje napr. výstavba skleníkov, závlahových systémov, výsadba ovocných sadov, chmelníc a vinohradov. V živočíšnej výrobe je podporovaná modernizácia objektov dojární, liahní, technologického vybavenia v chovoch hospodárskych zvierat atď.

Žiadateľom je podnikateľ v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Cieľ
Zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskych subjektov lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových technológií a inovácií. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • znižovania výrobných nákladov a zlepšovania pracovných podmienok v poľnohospodárskych podnikoch;
 • zvyšovania počtu fariem s modernými budovami, novými technológiami a technickými zariadeniami s úspornou spotrebou energie;
 • zavádzania a rozširovania informačných a komunikačných technológií;
 • výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov poľnohospodárskej výroby vrátane skladovacích priestorov;
 • zlepšovania kvality výroby a obmedzovania strát.

Rozsah a činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade
s cieľmi opatrenia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ a zosúladené s požiadavkami
životného prostredia. Napr.:

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov

Oblasť – Rastlinná výroba

 • na prvotnú pozberovú úpravu a skladovanie obilnín, olejnín, strukovín, ovocia, zeleniny, zemiakov, objemových krmív, liečivých, technických a energetických plodín vrátane osív a sadív;
 • na uskladnenie priemyselných a hospodárskych hnojív a prípravkov na ochranu rastlín;
 • skleníkov a fóliovníkov;
 • závlahových a odvodňovacích systémov;
 • na výsadbu, likvidáciu (za podmienky následnej výsadby v obdobnej výmere ako bola urobená likvidácia) rekonštrukciu a modernizáciu ovocných sadov, plantáží špargle a liečivých rastlín;
 • na výsadbu, rekonštrukciu a modernizáciu chmeľníc vrátane výsadbového materiálu;
 • nová výsadba vinohradov vrátane výsadbového materiálu na základe udeleného výsadbového práva z rezervy výsadbových práv.

Oblasť – Živočíšna výroba

 • pre ustajnenie a chov hospodárskych zvierat vrátane výbehov a budovanie pastevných areálov, prístreškov na pastve a salašov;
 • dojární vrátane objektov na prvotné ošetrenie mlieka;
 • liahní;
 • medární;
 • na uskladnenie krmív, stelív;
 • na bezpečné uskladnenie a spracovanie odpadovej vody a biologického odpadu(výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp).

Oblasť – Mechanizácia

 • na uskladnenie a ošetrovanie poľnohospodárskej techniky (prístrešky, garáže, opravárenské dielne) a to výlučne pre potreby poľnohospodárskeho podniku;
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a mazadiel v hospodárskych dvoroch výlučne pre potreby poľnohospodárskeho podniku.

Oblasť – Ostatné

 • na využitie obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie za podmienky, že prevažnú časť vyrobenej energie spotrebuje konečný prijímateľ vo vlastnom podniku - len právnické a fyzické osoby, ktorých podiel príjmov/tržieb z poľnohospodárskej výroby na celkových príjmoch/tržbách je minimálne 30 %. Ak žiadateľ plánuje prevažnú časť vyrobenej energie odpredať, môže žiadať o podporu v rámci osi 3 – opatrenie Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam;
 • na zriadenie a využívanie geotermálneho vrtu vrátane rozvodov za podmienky, že viac ako 50 % vyrobenej energie žiadateľ využije pre vlastnú poľnohospodársku výrobu;
 • na priamy predaj poľnohospodárskych výrobkov, tzn. zriadenie malých predajných miest umiestnených priamo v podnikoch, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať svoje výrobky, ktoré sú uvedené v zozname prílohy 1 Zmluvy o ES s výnimkou rybích výrobkov;
 • diverzifikáciu poľnohospodárskych činností (napr. spracovanie poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe 1 Zmluvy o ES okrem rybích výrobkov) - len právnické a fyzické osoby, ktorých podiel príjmov/tržieb z poľnohospodárskej výroby na celkových príjmoch/tržbách je minimálne 30 %, pričom podiel vstupov do spracovania musí nad 50 % pochádzať z vlastnej prvovýroby počas realizácie projektu;
 • čistiarní odpadových vôd pre potreby podniku.

B. Obstaranie a modernizácia technického a technologického vybavenia

Oblasť – Rastlinná výroba

 • na prvotnú pozberovú úpravu a skladovanie obilnín, olejnín, strukovín, ovocia, zeleniny, zemiakov, objemových krmív, liečivých, technických a energetických plodín vrátane osív a sadív;
 • na spracovanie biomasy pre technické a energetické využitie;
 • na aplikáciu hnojív a prípravkov na ochranu rastlín;
 • na pestovanie poľnohospodárskych plodín, t. j. prípravu pôdy, sejbu, zber a manipuláciu s rastlinnou produkciou vrátane doplnenia existujúcich technologických liniek;
 • závlahových a odvodňovacích systémov;
 • na výsadbu, rekonštrukciu a modernizáciu ovocných sadov, plantáží špargle a liečivých rastlín;
 • na výsadbu, rekonštrukciu a modernizáciu chmeľníc;
 • nová výsadba vinohradov na základe udeleného výsadbového práva z rezervy výsadbových práv.

Oblasť – Živočíšna výroba

 • v chovoch hospodárskych zvierat;
 • na technologické vybavenie inseminačných a reprodukčných centier vrátane liahní;
 • na uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 • na technológie dojenia, uskladnenie, chladenie a manipuláciu s mliekom a medom;
 • na uskladnenie, manipuláciu a likvidáciu vedľajších produktov živočíšnej výroby a výkalov hospodárskych zvierat (vlastnej produkcie).

Oblasť – Mechanizácia

 • traktory;
 • samohybné poľnohospodárske stroje;
 • náradie (návesné, závesné, nesené, ťahané, tlačené);
 • nákladné automobily;
 • univerzálne podvozky určené k preprave špeciálnych nadstavieb vrátane obstarania týchto nadstavieb.

Oblasť – Ostatné

 • na využitie obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie za podmienky, že prevažnú časť vyrobenej energie konečný prijímateľ spotrebuje vo vlastnom podniku - len právnické a fyzické osoby, ktorých podiel príjmov/tržieb z poľnohospodárskej výroby na celkových príjmoch/tržbách je minimálne 30 %;
 • na zriadenie a využívanie geotermálneho vrtu vrátane rozvodov za podmienky, že viac ako 50 % vyrobenej energie žiadateľ využije pre vlastnú poľnohospodársku výrobu;
 • zriadenie pripojenia podnikov na internet vrátane programového a počítačového vybavenia (PC + tlačiarne) podniku primerane v závislosti od výrobných kapacít podniku vrátane zriadenia vnútropodnikových počítačových sietí;
 • na nevyhnutné vybavenie predajných miest definovaných v bode A – oblasť Ostatné;
 • na diverzifikáciu poľnohospodárskych činností alebo služieb (napr. spracovanie poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe 1 Zmluvy o ES okrem rybích výrobkov) – len právnické a fyzické osoby, ktorých podiel príjmov/tržieb z poľnohospodárskej výroby na celkových príjmoch/tržbách je minimálne 30 %, pričom podiel vstupov do spracovania musí nad 50 % pochádzať z vlastnej prvovýroby počas realizácie projektu;
 • čistiarní odpadových vôd, umývacích rámp a zlepšenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov.

C. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín

 • náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín.

Oprávnené výdavky

 1. Investície do dlhodobého hmotného majetku;
 2. Investície do dlhodobého nehmotného majetku;
 3. vlastná práca.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: podielové financovanie
Typ investície: zisková

Výška podpory
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
1. v prípade oblastí cieľa Konvergencia:
60 % (45 % EÚ a 15 % SR) pre mladých poľnohospodárov v znevýhodnených oblastiach, pričom minimálne 40 % predstavujú vlastné zdroje;
50 % (37,5 % EÚ a 12,5 % SR) pre ostatných v znevýhodnených oblastiach, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje;
50 % (37,5 % EÚ a 12,5 % SR) pre mladých poľnohospodárov v iných oblastiach, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje;
40 % (30 % EÚ a 10 % SR) pre ostatných, pričom minimálne 60 % predstavujú vlastné zdroje.

2. v prípade ostatných oblastí:
60 % (30 % EÚ a 30 % SR) pre mladých poľnohospodárov v znevýhodnených oblastiach, pričom minimálne 40 % predstavujú vlastné zdroje;
50 % (25 % EÚ a 25 % SR) pre ostatných v znevýhodnených oblastiach, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje;
50% (25 % EÚ a 25 % SR) pre mladých poľnohospodárov v ostatných oblastiach, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje;
40 % (20 % EÚ a 20 % SR) pre ostatných, pričom minimálne 60 % predstavujú vlastné zdroje.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood