Facebook Statistics

Informácia o priebehu a výsledkoch 9. Ministerskej konferencie WTO Bali – Indonézia, 3. – 6.12.2013

11-02-2014

V dňoch 3. – 6. decembra 2013 sa na Bali (Indonézia) uskutočnila 9. Ministerská konferencia (skr. MK) WTO. Negociačný balíček za poľnohospodárstvo pre MK obsahoval tieto 3 problematiky:  i) potravinová bezpečnosť – food security (FS), ii) administrovanie colných kvót – tariff rate quota administration  (TRQ-A) a iii) vývozná súťaž – export competition (EC). Agrárneho obchodu sa nepriamo dotýka aj oblasť uľahčovania obchodu – trade facilitation (TF), ktorá kompetenčne spadá pod MH SR.

Východiská za oblasť poľnohospodárstva:

V uvedených troch problematikách išlo o nasledovné:

Ad i) Návrh skupiny G-33 predkladal úpravu Prílohy 2 Dohody WTO o poľnohospodárstve, ktorá obsahuje výnimky zo záväzkov na redukciu dotačných titulov v rámci piliera domácich podpôr. Konkrétne išlo o rozšírenie všeobecných služieb o ďalšie opatrenia (napr. služby spojené so zakladaním fariem, pôdnymi reformami, služby infraštruktúry), ktoré boli navrhnuté v prospech rozvojových krajín. Zároveň sa navrhovalo, aby sa nadobúdanie potravinových zásob rozvojovými krajinami s cieľom podporiť subvencovanými cenami nízkopríjmových producentov a producentov chudobných na zdroje nezapočítavalo do celkovej domácej podpory.

Ad ii) Išlo o návrh skupiny G-20 (pozn.: skupina v rámci WTO) technického charakteru spadajúci do piliera prístupu na trh, ktorý navrhuje úpravy v súčasných metódach administrovania (spravovania) colných kvót s cieľom čo najväčšieho a najefektívnejšieho čerpania objemov colných kvót. V predmetnom dokumente G-20 sa navrhovalo, že v prípade nízkeho čerpania colnej kvóty môže iný zainteresovaný člen WTO iniciovať zmenu administrovania colnej kvóty u dotknutého člena. Do tohto dokumentu skupina G-20 zapracovala aj návrh tzv. špeciálneho a rozdielneho zaobchádzania (SDT), ktoré by importujúcej rozvojovej krajine, ktorá nedostatočne čerpá colnú kvótu, umožňovalo zvoliť si inú metódu administrovania alebo ponechať pôvodnú.

Ad iii) Návrh predkladateľa – opäť skupiny G-20 sa odvolával na deklaráciu z MK v Hongkongu (r. 2005), ktorá stanovila rok 2013 ako termín pre paralelné odstránenie všetkých foriem vývozných subvencií. Skupina G-20 navrhla pre vyspelé krajiny 50%-nú rozpočtovú (finančne vyjadrenú) redukciu záväzkov vývozných subvencií do konca roku 2013 a zníženie exportných subvencií v objemovom (naturálnom) vyjadrení na priemernú úroveň rokov 2003 – 2005. O zvyšných formách vývozných subvencií, ako sú vývozné úvery, štátne obchodné podniky a potravinová pomoc navrhla skupina G-20 rokovať až v období po 9. MK. Napriek tomu, že EÚ v súčasnosti neposkytuje žiadne vývozné subvencie (v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ sú ponechané len pre prípady krízových situácií), ich definitívne odstránenie je možné len v prípade vyváženosti celého balíka DDA. Práve pre chýbajúci paralelný prístup ku všetkým uvedeným formám EC a pre nevyváženosť negociačného balíka (chýbajúce zásadné návrhy za prístup na trh a domáce podpory) EÚ súhlasila len s politickou deklaráciou zachovať vývozné subvencie výrazne pod úrovňou svojich záväzkov.

Priebeh ministerskej konferencie:

Otváracieho plenárneho zasadnutia 9. MK WTO na Bali dňa 3. decembra 2014 sa zúčastnili a vystúpili  (v tomto poradí) minister obchodu Indonézie a súčasne predseda 9. MK p. Gita Wirjawan, generálny riaditeľ WTO p. Roberto Azevedo (BRAZ) a prezident Indonézskej republiky p. Susilo Bambang Yudhoyono.

Všetkými tromi poprednými predstaviteľmi bolo zdôraznené, že dôležité bude naplniť ciele DDA a prijať závery a rozhodnutia 9. MK WTO. Treba nájsť rovnováhu a stanoviť nový kurz WTO. GR R. Azevedo sa tiež poďakoval Indonézii ako hostiteľovi tejto MK na Bali.  Privítali účastníkov MK a zdôraznili, že tzv. prvá žatva je na dosah, pre jej dosiahnutie je potrebné vynaložiť politickú vôľu a prejaviť flexibilitu. Cieľom je o.i. redukovať chudobu na svete.

Po úvodných otváracích prejavoch dostali príležitosť na vystúpenia ministri jednotlivých členských krajín (skr. ČK) WTO vrátane vedúceho delegácie SR – ministra hospodárstva p. Tomáša Malatinského. Minister Malatinský vo svojom vystúpení poukázal na vysokú otvorenosť slovenskej ekonomiky a z nej vyplývajúcu závislosť na zahraničnom obchode. Zdôraznil najmä záujem SR na skorom dosiahnutí dohody o uľahčovaní obchodu, ktorá by aj slovenským exportérom pomohla znížiť administratívne bariéry pri vývoze tovaru. Taktiež sa prihovoril za úspešné ukončenie rokovaní aj v zostávajúcich dvoch pilieroch rokovacieho balíčka – v obchode s poľnohospodárskymi produktmi a v rozvojových problematikách. Zámerom je väčšie zapojenie rozvojových a najmenej rozvinutých krajín do mnohostranného obchodného systému, ktoré by im pomohlo v ekonomickom rozvoji prostredníctvom obchodu, najmä po línii Juh – Juh (t.j. medzi samotnými rozvojovými krajinami), ktorá môže pozitívne ovplyvniť rast ich ekonomík.

V rámci ďalších vystúpení ministrov obchodu predstavitelia rozvojových a najmenej rozvinutých krajín (RK a NRK) najviac vyzdvihovali rozvojové aspekty (SDT) ako aj TF – odstraňovanie administratívnych a iných bariér v colnom režime. Zaznievali tiež nasledovné myšlienky: tri hl. princípy mnohostranných rokovaní (inkluzívnosť, transparentnosť a komplexnosť), presvedčenie o  priechodnosti balíka. Zaznievali aj výzvy „teraz alebo nikdy!“. Komisár EÚ pre obchod Karel de Gucht zdôraznil, že konsenzus musí byť významný, nie iba čiastkový. Ale mini-balík za TF a AGRI je hodný uzavretia. WTO prešla dlhým obdobím neistoty a krízy, ale aj flexibilít. Na záver vyzval  všetkých slovami „kde je vôľa, tam je cesta“, aby sa predišlo neúspechu, ktorého dôsledky by boli zjavné. Indický minister obchodu Šarma uviedol, že po 12 rokoch rokovaní o DDA postupne dochádzalo k frustrácii medzi členmi, ale aj na verejnosti. Tiež vyzval k budovaniu dôveryhodnosti WTO. Zdôraznil potrebu dosiahnutia vyváženého balíka z Bali a zabezpečenia živobytia pre milióny indických farmárov. Nato dôrazne požiadal o rešpektovanie FS a pokračovanie rokovania, kým sa nedosiahne dohoda.

Popri plenárnych zasadnutiach WTO sa v rámci koordinačného procesu EÚ konali zasadnutia Výboru pre obchodnú politiku (TPC) na úrovni titulárov a zasadnutia Rady pre zahraničné záležitosti (FAC) pre obchod. Tieto zasadnutia viedla Litva v rámci svojho predsedníctva v EÚ  v 2. polroku 2013.

Počas úvodných zasadnutí TPC, resp. FAC Komisia (EK) informovala o aktuálnej negociačnej situácii krátko po otvorení 9. MK WTO. India bola stále osamelá so svojou pozíciou v oblasti potravinovej bezpečnosti (FS), bolo potrebné na ňu neustále vyvíjať tlak.  Oblasť uľahčovania obchodu (TF) bola považovaná za kľúčovú časť pripravovanej dohody na 9. MK a vo všeobecnosti sa týka zlepšenia colných procedúr, znižovania byrokracie, boja proti korupcii a znižovania nákladov podnikateľov súvisiacich s realizovaním zahraničného obchodu. V TRQ-A pretrvával rozpor medzi USA a Čínou, pokiaľ ide o odlišné zaobchádzanie s rozvojovými krajinami (skr. RK). V tom čase bol  pokrok v negociáciách minimálny, neustále sa vyzdvihovala dôležitosť TF. V oblasti „AGRI“ u návrhu FS sa muselo dohliadnuť na súlad s green boxom. Bolo preto potrebné vyvíjať tlak na Indiu a tiež na Čínu, ale v prípade TRQ-A.

Prvé zasadnutie vedúcich delegácií WTO (Heads of  Delegations – skr. HoDs  viedol  GR WTO Roberto Azevedo) sa konalo 4.12.2013. Vystúpilo viacero ČK WTO, najmä RK (napr. Jamajka v mene zoskupenia ACP, Mexiko, Egypt, Brazília a i.), ktoré vyzvali GR k zintenzívneniu konzultácií s cieľom nájsť pre všetkých prijateľný kompromisný výsledok. Indikovali, že balíček je potrebné schváliť práve na Bali počas 9. MK. Naznačovali potrebu dodatočných flexibilít. S výrazne protirečivým vyjadrením vystúpila Kuba, ktorá sa nestotožnila s ostatnými ČK WTO a prízvukovala, že zostalo viacero nedoriešených otázok a predložený balíček je hrozbou pre WTO i mnohostranný obchodný systém (MTS), keďže opatrenia sa navrhujú buď len ako dočasné (uľahčovanie obchodu -TF i potravinová bezpečnosť - FS) alebo vo forme politickej deklarácie (vývozná súťaž - EC). Kubu podporili Bolívia a Venezuela. zdôraznila potrebu pragmatického prístupu, je potrebné dosiahnuť kompromis, o ktorý sa EÚ usiluje.

Na záver  HoDs zhrnul vystúpenia GR Azevedo, ktorý skonštatoval, že vystúpilo      55 ČK WTO, v ktorých postrehol prevažnú a silnú podporu dosiahnuť dohodu na Bali. Pred všetkými delegáciami prisľúbil výrazné zintenzívnenie negociačného procesu počas 9. MK.

Súčasťou programu 9. MK WTO bolo aj schválenie prístupu Jemenu do WTO. 4.12. 2013 v podvečerných hodinách sa uskutočnil ceremoniál odsúhlasenia prijatia Jemenu ako 160. člena WTO (a súčasne 35. NRK) po splnení všetkých prístupových podmienok, uskutočnení domácich reforiem a prijatí prístupových záväzkov. Pri tejto príležitosti odznelo viacero uvítacích prejavov niektorých ČK WTO (napr. Nemecko, Litva, Maroko, Katar a i.). Prístupový protokol slávnostne podpísali GR Azevedo a minister priemyslu a obchodu Jemenu S. Talib.

Na zasadnutí titulárov TPC EÚ dňa 6.12. 2013  EK informovala, že GR Azevedo absolvoval dve bilaterálne stretnutia, a to s Indiou a USA. IND zatiaľ neustúpila zo svojej pozície, zato USA prejavili flexibilitu v záujme dohody. IND nechcela akceptovať v tej chvíli ani prechodné riešenie u FS na 4 roky. Napriek tomu, že aj EK už začala strácať optimizmus, ešte zostával istý čas na prielom v priebehu posledného dňa konferencie.

Posledný plánovaný deň konferencie, t.j. 6.12.2013 vo večerných hodinách pokračovalo ďalšie zasadnutie vedúcich delegácií WTO (HoDs). GR Azevedo informoval, že prakticky celý deň rokoval s jednotlivými delegáciami. Uviedol, že sa stretol s viac ako 40 ČK WTO. Boli to nesmierne náročné negociácie. GR zvolal HoDs, aby informoval delegácie o zmenách, resp. úpravách v jednotlivých častiach balíčka a oznámil, že neotvorí diskusiu, ale zvolá HoDs ešte raz. Voči tomu ostro vystúpila Kuba a dožadovala sa vstúpenia, avšak neuspela. Išlo prakticky len o zmeny, resp. úpravy v podobe termínových dodatkov:

1/ AGRI - programy verejného skladovania pre účely FS – bude platiť prechodne do 11. MK WTO, t.j. predbežne na 4 roky, dovtedy by sa malo rozhodnúť o trvalom riešení;

               - TRQ-A – uplatňovanie SDT v danom prípade formou voľby metódy administrovania.

               - exportná súťaž (EC) a nové opatrenia v rámci green boxu – návrh deklarácie sa nemení, t.j. EC zostáva v podobe politickej deklarácie, čo je pre EÚ priaznivé (!!).

2/ TF – text, ktorý má byť prijatý na Bali, bude platiť prechodne do 31.7.2014 (t.j. cca pol roka sa bude o ňom rokovať v Ženeve), kedy má Generálna rada WTO prijať jeho definitívne znenie.

6.12. 2013 v neskorých večerných hodinách sa znovu sa konalo v rámci EÚ zasadnutie FAC pre obchod. Komisár K. de Gucht predstavil kompromisný text GR Azeveda, ktorý obsahuje TF aj FS v podobe prijateľnej pre EÚ. Členské štáty EÚ schválili navrhovaný text deklarácie interne a poďakovali sa Komisii za ich zastupovanie v rokovaniach s ostatnými ČK WTO.  

7.12.2013 (pozn.: deň navyše) v skorých ranných hodinách pokračovalo zasadnutie vedúcich delegácií WTO, kde ako prvá vystúpila Kuba, ktorá v krátkom prejave vyjadrila súhlas s pokračovaním negociácií. Kuba dôrazne vyjadrila požiadavku o pokračovaní rokovaní o nedoriešených oblastiach. Najväčším problémom pre Kubu bolo uplatňovanie     čl.V  GATT 1994 – Sloboda tranzitu v rámci TF v súvislosti s dlhotrvajúcou blokádou zo strany USA. Kuba bola podporená zo str. skupiny tzv. „Amigos“ (Nikaragua, Bolívia, Ekvádor a Venezuela). Ukázalo sa, že po Indii sa vzoprelo ešte týchto 5 latinsko-amerických krajín. Rokovanie HoDs bolo prerušené, pokračovalo sa od 10,45. GR Azevedo hneď na úvod po rokovaniach s Amigos vyhlásil, že našiel sa kompromis a čl. V GATT 1994 zostáva v platnosti. Následne vystúpila Kuba aj v mene 4 Amigos, aby demonštrovala konštruktívny prístup a súhlas s prijatím negociačného mini-balíčka, napriek tomu, že je nevyvážený. Záujmy Juhu musia byť ochránené. Nikaragua sa pridala s výzvou potreby odstránenia nerovností medzi krajinami, chudoby a hladu. Obe vyhlásenie podporili EKV, VEN a BOL. Vystúpila ešte Čína, ktorá zdôraznila, že všetky ČK sú rovnocenné a princíp nediskriminácie by sa mal dôsledne dodržiavať. Na záver podporila úspešné zavŕšenie DDA.

Následne po krátkej prestávke pokračovalo záverečné plenárne zasadnutie 9. MK WTO, ktoré viedol predseda konferencie – minister obchodu IDN G.Wirjawan. Mimoriadne v súvislosti s úmrtím bývalého prezidenta JAR Nelsona Mandelu zaznelo mnoho kondolenčných prejavov. Následne slávnostne vyhlásil predseda 9.MK schválenie balíčka z Bali, ktorý obsahuje:

  1. balíček pravidelnej práce v rámci Generálnej rady WTO v oblastiach duševného vlastníctva, elektronického obchodu, pracovného programu s malými ekonomikami, „Aid for Trade“ (rozvojová pomoc) a obchodu a transferu technológií;
  2. balíček DDA – dohoda o TF, poľnohospodárstvo: a) nové dotačné opatrenia v rámci všeobecných služieb, patriace pod green box, b) verejné skladovanie zásob za účelom FS, c) TRQ-A, d) vývozná súťaž, a e) bavlna (ďalšie pokračovanie rokovaní o odstraňovaní podpôr a iných bariér obchodu a o rozvojovej pomoci);
  3. práca po 9. MK WTO (záväzok integrovať RK v zmysle DDA, pokračovanie rokovaní v zmysle jednotlivých častí deklarácie).
  4. prijatie Jemenu za 160. člena WTO.

 

V závere 9. MK GR WTO Roberto Azevedo vo svojom mimoriadne emotívnom prejave poďakoval delegácii Indonézie za pohostinnosť, ale hlavne všetkým delegáciám za negociačné úsilie a prejavenú flexibilitu v záujme pozitívneho výsledku. WTO si tak ponechá kredit dôveryhodnej svetovej organizácie. Prijatím balíčka sa posilnil a zároveň zachránil multilateralizmus na mnohé roky dopredu. Na záver svojho prejavu odcitoval  práve slová    N. Mandelu: „Vždy sa to zdá nemožné, kým sa to nepodarí.“. Rovnako sa poďakoval aj minister obchodu Indonézie G. Wirjawan a ocenil nasadenie, neúnavné úsilie, mimoriadnu vôľu a negociačnú schopnosť GR Azeveda. 9. MK WTO prehlásil za ukončenú.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood