Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2024

Vestník čiastka 10/2024 (vystavená 19-04-2024)

Obsah:

33.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2024 (vystavená 15-04-2024)

Obsah:

32.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v šetrnom
 
hospodárení pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd, v šetrnom hospodárení v ovocných
 
sadoch a v šetrnom hospodárení vo viniciach

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2024 (vystavená 08-04-2024)

Obsah:

9.
PLÁN VETERINÁRNEJ PREVENCIE A OCHRANY ŠTÁTNEHO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 2024
10.
NÁRODNÝ KONTROLNÝ PROGRAM PRE SALMONELOVÉ INFEKCIE V KŔDĽOCH BROJLEROV KURY DOMÁCEJ (Gallus gallus) V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2024
11.
NÁRODNÝ KONTROLNÝ PROGRAM PRE SALMONELOVÉ INFEKCIE V KŔDĽOCH NOSNÍC KURY DOMÁCEJ (Gallus gallus) PRODUKUJÚCICH VAJCIA NA ĽUDSKÚ SPOTREBU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2024
12.
NÁRODNÝ KONTROLNÝ PROGRAM PRE SALMONELOVÉ INFEKCIE V REPRODUKČNÝCH KŔDĽOCH KURY DOMÁCEJ (Gallus gallus) V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2024
13.
NÁRODNÝ KONTROLNÝ PROGRAM PRE SALMONELOVÉ INFEKCIE V KŔDĽOCH MORIEK V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2024
14.
CHOVATEĽSKÝ PROGRAM NA REZISTENCIU OVIEC VOČI TRANSMISÍVNEJ
 
SPONGIFORMEJ ENCEFALOPATII - SCRAPIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE ROK 2024
15.
NÁRODNÝ PROGRAM ERADIKÁCIE MORU A HNILOBY VČELIEHO PLODU NA ROKY 2024 - 2025
16.
NÁRODNÝ PROGRAM ERADIKÁCIE BAKTERIÁLNYCH CHORÔB RÝB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ROKY 2024-2025
17.
NÁRODNÝ ERADIKAČNÝ PROGRAM PRE AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH V DIVIAČEJ POPULÁCII NA SLOVENSKU V ROKU 2024
18.
NÁRODNÝ PROGRAM ERADIKÁCIE BESNOTY NA SLOVENSKU NA ROKY 2024 – 2025
19.
PLÁN ERADIKÁCIE INFEKČNEJ BOVINNEJ RINOTRACHEITÍDY (IBR) NA SLOVENSKU NA ROK 2024
20.
NÁRODNÝ POHOTOVOSTNÝ PLÁN PRE PRÍPAD PODOZRENIA A VÝSKYTU KLASICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
21.
NÁRODNÝ POHOTOVOSTNÝ PLÁN PRE PRÍPAD PODOZRENIA A VÝSKYTU KATARÁLNEJ HORÚČKY OVIEC – MODRÉHO JAZYKA
22.
NÁRODNÝ PROGRAM ERADIKÁCIE NIEKTORÝCH TRANSMISÍVNYCH
 
SPONGIFORMNÝCH ENCEFALOPATIÍ (TSE) V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE ROK 2024
23.
PLÁN PRIESKUMU AVIÁRNEJ INFLUENZY U HYDINY A VOĽNE ŽIJÚCICH VTÁKOV NA SLOVENSKU V ROKU 2024
24.
NÁRODNÝ POHOTOVOSTNÝ PLÁN PRE PRÍPAD PODOZRENIA A VÝSKYTU AVIÁRNEJ INFLUENZY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
25.
NÁRODNÝ POHOTOVOSTNÝ PLÁN PRE PRÍPAD PODOZRENIA A VÝSKYTU EXOTICKÝCH CHORÔB POVINNÝCH HLÁSENIU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
26.
NÁRODNÝ POHOTOVOSTNÝ PLÁN PRE PRÍPAD PODOZRENIA A VÝSKYTU CHORÔB RÝB NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
27.
NÁRODNÝ POHOTOVSTNÝ PÁN PRE PRÍPAD PODOZRENIA A VÝSKYTU PSEUDOMORU HYDINY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
28.
NÁRODNÝ POHOTOVOSTNÝ PLÁN PRE PRÍPAD PODOZRENIA A VÝSKYTU SLINTAČKY A KRÍVAČKY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
29.
NÁRODNÝ POHOTOVOSTNÝ PLÁN PRE PRÍPAD PODOZRENIA A VÝSKYTU AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
30.
NÁRODNÝ POHOTOVOSTNÝ PLÁN PRE PRÍPAD PODOZRENIA A VÝSKYTU NIEKTORÝCH TRANSMISÍVNYCH SPONGIFORMNÝCH ENCEFALOPATIÍ (TSE) V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
31.
PLÁN PRIESKUMU (SURVEILLANCE) KATARÁLNEJ HORÚČKY OVIEC (BLUETONGUE) V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2024 (vystavená 28-03-2024)

Obsah:

8.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o stanovení výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115,
 
pokiaľ ide o uplatňovanie normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho
 
stavu pôdy normy DPEP 8 a pravidlá týkajúce sa zmien strategických plánov SPP
 
pre zmeny určitých ekoschém v roku podávania žiadostí 2024 (č. 6808/2024)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2024 (vystavená 19-03-2024)

Obsah:

7.
Štatút Antibyrokratickej komisie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 
Slovenskej republiky č. 5079/2024-910

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2024 (vystavená 01-03-2024)

Obsah:

6.
Dodatok č. 2 z 23. 02. 2024 k SMERNICI Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 6899/2022-290 o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2024 (vystavená 29-02-2024)

Obsah:

4.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sadzbách priamych platieb na podporu formou celofarmovej ekoschémy na rok 2023 (č. 4807/2024)
5.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sadzbe priamej platby formou komplementárnej podpory príjmu pre mladého poľnohospodára na rok 2023 (č. 4521/2024)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2024 (vystavená 16-02-2024)

Obsah:

3.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na podporu na zeleninu na rok 2023
 
(č. 3722/2024)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2024 (vystavená 14-02-2024)

Obsah:

2.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti na obdobie od 01. 03. 2024 do 28. 02. 2025

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2024 (vystavená 09-01-2024)

Obsah:

1.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Liptovské šialence (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood