Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2024

Vestník čiastka 29/2024 (vystavená 09-07-2024)

Obsah:

52.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 7042/2024-020 o systéme vnútornej kontroly zo 4. júla 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 28/2024 (vystavená 09-07-2024)

Obsah:

51.
Rozhodnutie o určení obdobia roka 2024, v ktorom možno spotrebiteľovi ponúkať burčiak, vyrobený z hrozna zozbieraného v tomto roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2024 (vystavená 02-07-2024)

Obsah:

50.
Dodatok č. 1 k Štatútu Antibyrokratickej komisie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 5079/2024-910 z 20. júna 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2024 (vystavená 25-06-2024)

Obsah:

49.
Rokovací poriadok vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 5831/2024-100 z 13. 6. 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2024 (vystavená 17-06-2024)

Obsah:

48.
Štatút Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 5820/2024-510 pre poskytovanie pomoci v rámci opatrenia štátnej pomoci na podporu tvorby rastlinných genotypov s vysokou kvalitou a rezistenciou k biotickým a abiotickým faktorom na účel pomoci na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva z 30. mája 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2024 (vystavená 23-05-2024)

Obsah:

47.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o vnútrorezortnom pripomienkovom konaní č. 5834/2024-100 o 17. 05. 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2024 (vystavená 23-05-2024)

Obsah:

46.
Dodatok č. 1 zo 17. 05. 2024 k smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zabezpečení evidencie, distribúcie a kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR a úloh z porady vedenia ministerstva č. 8307/2022-100

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2024 (vystavená 22-05-2024)

Obsah:

45.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 6342/2024-020, ktorou sa upravuje plnenie povinností súvisiacich s kontrolnou činnosťou,
 
ktorú na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vykonávajú
 
iné štátne orgány zo 16. mája 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2024 (vystavená 22-05-2024)

Obsah:

44.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 6188/2024-170 na zabezpečenie výkonu diplomatického protokolu zo 16. mája 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2024 (vystavená 16-05-2024)

Obsah:

43.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o príprave a predkladaní materiálov a podkladov na rokovanie vlády Slovenskej republiky, jej poradných orgánov, Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov č. 5835/2024-100 z 15. 05. 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2024 (vystavená 13-05-2024)

Obsah:

42.
Štatút a rokovací poriadok Osobitnej komisie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 6032/2024-420 z 2. mája 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood