Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2021

Prehľad vestníkov za rok 2021 (vystavená 05-01-2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 36/2021 (vystavená 05-01-2022)

Obsah:

73.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 35/2021 (vystavená 22-12-2021)

Obsah:

72.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 9443/2021-420 o zmluvách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 34/2021 (vystavená 22-12-2021)

Obsah:

70.
Zoznam certifikovaných hnojív
71.
Zoznam vzájomne uznaných hnojív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 33/2021 (vystavená 22-12-2021)

Obsah:

69.
Zásady pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske
 
produkty a potraviny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 32/2021 (vystavená 29-11-2021)

Obsah:

67.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2021a koeficientu úhrady finančnej disciplíny – dodatok č. 1 (č. 27353/2021)
68.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2021 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny (č. 27350/2021)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 31/2021 (vystavená 27-10-2021)

Obsah:

64.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 9455/2021-250 z 20.10.2021 k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe
 
pri nakladaní s majetkom štátu
65.
Štatút rezortnej majetkovej komisie č. 9456/2021-250 z 20.10.2021
66.
Redakčné oznámenie o oprave chyby v Kalendári veľtrhov a výstav 2021 – Dodatok č. 1 zverejneného dňa 2.9.2021 vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v ročníku LIII, v čiastke 24

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 30/2021 (vystavená 21-10-2021)

Obsah:

63.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2021
 
(č. 23766/2021)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 29/2021 (vystavená 18-10-2021)

Obsah:

59.
Dodatok č. 1 k Smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 
Slovenskej republiky č. 3667/2018-740, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie
60.
Štatút Kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 11903/2021-250 z 14.10.2021 pre štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
61.
Štatút Kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 11092/2021-250 z 14.10.2021 pre štátny podnik Agroinštitút Nitra, štátny podnik
62.
Štatút Kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 11093/2021-250 z 14.10.2021 pre štátny podnik Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 28/2021 (vystavená 18-10-2021)

Obsah:

57.
Dodatok č. 1 z 12. októbra 2021 k SMERNICI Ministerstva pôdohospodárstva
 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 7927/2021-750, ktorou sa upravuje postup
 
pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona
 
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov zo 7. júna 2021
58.
Dodatok č. 1 z 12. októbra 2021 k ŠTATÚTU lesnej majetkovej komisie Ministerstva
 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rokovaní pri nakladaní
 
s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z.
 
o lesoch v znení neskorších predpisov č. 7928/2021-750 z 11. mája 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2021 (vystavená 24-09-2021)

Obsah:

56.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2021 (vystavená 24-09-2021)

Obsah:

55.
Rozhodnutie o určení dátumu kalendárneho roka 2021, pred ktorým je podľa zákona
 
zakázané uvádzať na trh víno vo fľašiach, ktoré bolo vyrobené v tomto kalendárnom
 
roku z hrozna zozbieraného v tom istom kalendárnom roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2021 (vystavená 14-09-2021)

Obsah:

54.
Štatút a rokovací poriadok Pracovnej skupiny Ministerstva pôdohospodárstva
 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre riadenie rizík Operačného programu
 
Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, č. 11240/2021-633 zo dňa 13.09.2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood