Facebook Statistics

Vestníky - rok 2021

Vestník čiastka 17/2021 (vystavená 09-06-2021)

Obsah:

19.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 7927/2021-750, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov zo 7. júna 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2021 (vystavená 01-06-2021)

Obsah:

17.
Štatút medzirezortnej pracovnej skupiny pre účely kontroly a monitorovania priebehu
 
projektu úprav a používania ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja
 
vidieka SR 2014 – 2020 za časť opatrenia 19 – MAS č. 9417/2021-272 z 28. 05. 2021
18.
Rokovací poriadok medzirezortnej pracovnej skupiny pre účely kontroly a monitorovania priebehu projektu úprav a používania ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 za časť opatrenia 19 – MAS č. 9417/2021-272 z 28. 05. 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2021 (vystavená 28-05-2021)

Obsah:

16.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej
 
produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2021 (vystavená 21-05-2021)

Obsah:

15.
Štatút Múzea Tatranského národného parku (ďalej len „Múzeum TANAP-u“)
 
ŠTÁTNYCH LESOCH TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
 
TATRANSKÁ LOMNICA (ďalej len „ŠL TANAP-u“)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2021 (vystavená 13-05-2021)

Obsah:

14.
Štatút lesnej majetkovej komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rokovaní pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov č. 7928/2021-750 z 11. mája 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2021 (vystavená 04-05-2021)

Obsah:

13.
Kalendár veľtrhov a výstav 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2021 (vystavená 23-04-2021)

Obsah:

12.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o výške platieb určených na jednotlivé opatrenia a operácie v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rokoch 2021 a 2022 (č. 8534/2021 – 620)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2021 (vystavená 23-04-2021)

Obsah:

11.
Dodatok č. 1 k Štatútu komoditných rád Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2021 (vystavená 16-04-2021)

Obsah:

10.
Rokovací poriadok Rady pre Značku kvality Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 6352/2021-840

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2021 (vystavená 16-04-2021)

Obsah:

9.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2021
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2021 (vystavená 26-03-2021)

Obsah:

8.
Dodatok č. 2 z 15. marca 2021 k Štatútu Komisie Ministerstva pôdohospodárstva
 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre nezávislé preskúmanie procesu auditu
 
úradnej kontroly č. 3503/2018-810 zo dňa 17.12. 2018
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2021 (vystavená 12-03-2021)

Obsah:

6.
Dodatok č. 1 k Štatútu Pracovnej skupiny pre tvorbu Návrhu opatrení na zabezpečenie
 
obnovy a rozvoja hydromeliorácií v kontexte prebiehajúcej klimatickej zmeny na Slovensku vydanému rozhodnutím ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 5084/2020-510
7.
Oprava Listina registrovaných odrôd pre rok 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2021 (vystavená 24-02-2021)

Obsah:

5.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 10484/2020-260, ktorou sa ustanovuje postup pri obstarávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood