Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2018

Prehľad vestníkov za rok 2018 (vystavená 15-01-2019)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 28/2018 (vystavená 17-12-2018)

Obsah:

59.
Štatút Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre nezávislé preskúmanie procesu auditu úradnej kontroly
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2018 (vystavená 17-12-2018)

Obsah:

58.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2018 (vystavená 17-12-2018)

Obsah:

56.
Zoznam certifikovaných hnojív
57.
Zoznam vzájomne uznaných hnojív
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2018 (vystavená 04-12-2018)

Obsah:

54.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2018 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny (č. 504/2018-100)
55.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2018 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny – dodatok č. 1 (č. 540/2018-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2018 (vystavená 27-11-2018)

Obsah:

53.
Štatút Národného výboru na ochranu zvierat používaných na vedecké účely vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3694/2018-520

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2018 (vystavená 23-11-2018)

Obsah:

52.
Štatút a rokovací poriadok osobitnej komisie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí vydaných v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2018 (vystavená 23-10-2018)

Obsah:

51.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2018 (č. 484/2018-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2018 (vystavená 18-10-2018)

Obsah:

50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2018 (vystavená 04-10-2018)

Obsah:

49.
Kalendár veľtrhov a výstav 2018 - Dodatok
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2018 (vystavená 11-09-2018)

Obsah:

48.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 24. 8. 2018 č. 2906/2018-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood