Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2015

Prehľad vestníkov za rok 2015 (vystavená 04-01-2016)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 28/2015 (vystavená 09-12-2015)

Obsah:

56.
Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Bratislavský rožok“/“Pozsonyi kifli“ (špecifikácia)
57.
Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu zápisu chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ (špecifikácia)
58.
Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu zápisu chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ (špecifikácia)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2015 (vystavená 01-12-2015)

Obsah:

53.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2015 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny (č. 552/2015-100)
54.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2015 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny (č. 553/2015-100)
55.
Štatút a Rokovací poriadok Rady Partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu Košického kraja na roky 2014 - 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2015 (vystavená 19-11-2015)

Obsah:

52.
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na vykonanie schémy štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií č. SA.42196

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2015 (vystavená 12-11-2015)

Obsah:

51.
Štatút a rokovací poriadok Rady partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trnavského kraja na roky 2014 - 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2015 (vystavená 12-11-2015)

Obsah:

50.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2015 (vystavená 05-11-2015)

Obsah:

47.
Štatút a rokovací poriadok Rady partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Žilinského kraja na roky 2014-2020
48.
Štatút a rokovací poriadok Rady partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020
49.
Štatút a rokovací poriadok Rady partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2015 (vystavená 30-10-2015)

Obsah:

46.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29. októbra 2015 č. 504/2015-100 o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2015 (vystavená 26-10-2015)

Obsah:

44.
Štatút a Rokovací poriadok Rady partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu Banskobystrického kraja na roky 2014 – 2020
45.
Štatút a Rokovací poriadok Rady partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského kraja na roky 2014 – 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2015 (vystavená 07-10-2015)

Obsah:

43.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške platieb určených na jednotlivé opatrenia a operácie v Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 (č. 445/2015-100 z 24. septembra 2015)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2015 (vystavená 21-09-2015)

Obsah:

42.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrení v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov – Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/932/2015 na zabránenie zavlečenia a rozširovania háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.) na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2015 (vystavená 02-09-2015)

Obsah:

41.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2015 (vystavená 10-07-2015)

Obsah:

39.
Zmena č. 1 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2015
40.
Zmena č. 1 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood