Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2013

Vestník čiastka 15/2013 (vystavená 11-06-2013)

Obsah:

33.
Štatút Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na posudzovanie žiadostí o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov, potravín, liehovín a námietok k nim č. 2735/2013 - 820

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2013 (vystavená 07-06-2013)

Obsah:

32.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín - "Levický slad" (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2013 (vystavená 17-05-2013)

Obsah:

31.
Štatút Rady ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre lesníctvo a drevárstvo

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2013 (vystavená 29-04-2013)

Obsah:

30.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2013 (vystavená 25-04-2013)

Obsah:

28.
Dodatok č. 1 - Kalendár veľtrhov a výstav 2013
29.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2013 (vystavená 19-03-2013)

Obsah:

27.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2013 (vystavená 13-03-2013)

Obsah:

26.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov
 
– Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/248/2013 na zabránenie zavlečenia a rozširovania rodu Pomacea (Perry) na území Slovenskej republiky
 
– Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/249/2013 na zabránenie zavlečenia a rozširovania Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2013 (vystavená 12-03-2013)

Obsah:

25.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2013 (vystavená 05-03-2013)

Obsah:

24.
Štatút pracovnej skupiny pre oblasť poľnohospodárskej biomasy a jej energetického využitia vydaný rozhodnutím generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 4421/2012-510

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2013 (vystavená 01-03-2013)

Obsah:

9.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2013
10.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2013
11.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2013
12.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2013
13.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2013
14.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2013
15.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na rok 2013
16.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na roky 2010-2013
17.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2013
18.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2013
19.
Plán eredikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2013
20.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným/transmisívnym spongiformným encefalopatiám - scrapie v Slovenskej republike na rok 2013
21.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2013
22.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike pre rok 2013
23.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2013 (vystavená 25-02-2013)

Obsah:

8.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2013 (vystavená 11-02-2013)

Obsah:

6.
Štatút Komoditnej rady pre hospodársky chov rýb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 915/2013-5207.
7.
Kalendár veľtrhov a výstav 2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2013 (vystavená 25-01-2013)

Obsah:

4.
Štatút Komoditnej rady pre včely a včelie produkty Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 937/2013-5205.
5.
Štatút Komoditnej rady pre krmivá a výživu zvierat Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 866/2013-520

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood