Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2009

Prehľad vestníkov za rok 2009 (vystavená 21-12-2009)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2009 (vystavená 21-12-2009)

Obsah:

70.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Sloven-skej republiky z 10. augusta 2009 č. 1342/2009-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodár-stva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2009 (vystavená 15-12-2009)

Obsah:

69.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. decembra 2009 č. 1600/2009-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2009 (vystavená 07-12-2009)

Obsah:

67.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív Časť CHÉMIA - Doplnok č. 1/2009
68.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív Časť RÔZNE - Doplnok č. 2/2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2009 (vystavená 04-12-2009)

Obsah:

66.
Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na roky 2010 - 2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2009 (vystavená 11-11-2009)

Obsah:

65.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške doplnkových národných
 
priamych platieb v rastlinnej výrobe pre rok 2009 (č. 1543/2009-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2009 (vystavená 03-11-2009)

Obsah:

60.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu
61.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009 č. 20374/2009 - OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
62.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri právne chránených odrôd (zo 16. októbra 2009 č. 3867/2009-940)
63.
Dohoda medzi Ministerstvom lesného hospodárstva Bieloruskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva
64.
Dodatok Kalendárov veľtrhov a výstav

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2009 (vystavená 28-10-2009)

Obsah:

57.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív
58.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2009 - Doplnok 3/09
59.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2009 (vystavená 06-10-2009)

Obsah:

54.
Kalendár veľtrhov a výstav 2010
55.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške priamych platieb na rok 2009 (č.1434/2009-100)
56.
Metodický pokynk výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1065/2009-100 z 8. júla 2009 o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2009 (vystavená 11-09-2009)

Obsah:

53.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2009 (vystavená 02-09-2009)

Obsah:

52.
Zoznam pestovateľov cukrovej repy, ktorým možno poskytnúť dotáciu v roku 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2009 (vystavená 21-08-2009)

Obsah:

51.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č.j. 2968/
2009-920.
0

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2009 (vystavená 24-07-2009)

Obsah:

48.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. júla 2009 č. 1065/2009-100 o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku
49.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám – scrapie v Slovenskej republike od roku 2009
50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení doplnku k zoznamom prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood