Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2006

Vestník čiastka 11/2006 (vystavená 08-06-2006)

Obsah:

39.
Listina registrovaných odrôd

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2006 (vystavená 08-06-2006)

Obsah:

36.
Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít pre účely námietkového konania
37.
Dodatok k Usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb
38.
Zoznam vydaných mimoriadnych opatrení podľa § 40 zákona č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov za obdobie od 1. 1. do 15. 5. 2006.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2006 (vystavená 05-06-2006)

Obsah:

34.
Metodický pokyn o prevode majetku štátu v správe štátnych podnikov rezortu a Slovenského pozemkového fondu č. 2966/2006-420
35.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2006 (vystavená 27-04-2006)

Obsah:

31.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o prerozdelení národnej rezervy prémiových práv na chov dojčiacich kráv, oviec a kôz
32.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. januára 2006 do 31. marca 2006
33.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (zo 4. apríla 2006 č. 3502/2006-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2006 (vystavená 05-04-2006)

Obsah:

26.
Dostihový poriadok Slovenskej republiky č. 3054/2006-410 z 22. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 28. marca 1994 č. j. 2735/94-400 v znení neskorších doplnkov
27.
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zmene a úprave lesného hospodárskeho plánu (č. 2765/2006-700 zo 14. marca 2006)
28.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb
30.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve č. j. 6925/2005-620
29.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom poľnohospodárstve č. j. 6926/2005-620

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2006 (vystavená 28-03-2006)

Obsah:

25.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov - 2006

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2006 (vystavená 16-03-2006)

Obsah:

14.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2006 (Na základe zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov)
15.
Plán eradikácie klasického moru ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2006
16.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči TSE v Slovenskej republike v roku 2006
17.
Národný program eradikácie besnoty v Slovenskej republike v roku 2006
18.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2006
19.
Ozdravovací program chovov ošípaných od Aujeskyho choroby v Slovenskej republike v roku 2006
20.
Ozdravovací program stád hovädzieho dobytka od enzootickej bovinnej leukózy v Slovenskej republike v roku 2006
21.
Národný ozdravovací program chovov hydiny od salmonelových infekcií na Slovensku v roku 2006
22.
Plán prieskumu pseudomoru hydiny u hydiny na Slovensku v roku 2006
23.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rhinotracheitídy (IBR/IPV) na Slovensku v roku 2006
24.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2006 (vystavená 16-03-2006)

Obsah:

13.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2006 (vystavená 02-03-2006)

Obsah:

12.
Dodatok č. 2782/2006-420 k štatútu Rezortnej privatizačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4620/2004-420

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2006 (vystavená 27-02-2006)

Obsah:

3.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. januára 2006 č. 1467/2006-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004 -100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva
4.
Metodický pokyn k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. decembra 2005 č. 3703/ 2005-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
5.
Zoznam registrovaných spracovateľov
6.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu
7.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny
8.
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vedení registra a evidencie pozemkových spoločenstiev - č. 2090/2006-700
9.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. októbra 2005 do 31. decembra 2005
10.
Zoznam hromadne vyrábaných veterinárnych liekov a biopreparátov registrovaných v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov v Slovenskej republike
11.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 23. januára 2006 č. 2344/2006-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2006 (vystavená 02-02-2006)

Obsah:

1.
Kódex slovenských výrobcov krmív
2.
Dodatok k metodickému pokynu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy geneticky modifikovaných potravín a krmív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood