Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 4.2: Vykonávanie projektov spolupráce

31-03-2011

Hlavným cieľom tohto opatrenia je podporiť spoluprácu, inovácie, potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúsenosti s implementáciou prístupu Leader . Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:
- uplatňovania princípu zdola-nahor: prístup Leader,
- maximalizovania spoločenských a kultúrnych prínosov,
- vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií.

Žiadateľ: miestna akčná skupina - MAS, ktorá musí mať právnu formu občianskeho združenia.

Cieľ
Cieľom projektov spolupráce je poskytnúť potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúseností z implementácie prístupu Leader. „Spolupráca medzi územiami“ je spolupráca v rámci členského štátu a „nadnárodná spolupráca“ je spolupráca medzi územiami viacerých členských štátov a územiami tretích krajín.
Hlavnou úlohou je stimulovať MAS k spolupráci v rámci členských krajín tak, aby sa vytvorili integrované prístupy k miestnemu rozvoju. Projekty spolupráce by sa mali vykonávať najmä z dôvodu výmeny skúseností, poskytovania informácií o rozvoji vidieka, vytvárania projektov, najmä s dôrazom na inovácie a výmenu najlepších postupov, ktoré napomôžu rozširovať výrobky, služby a informácie do iných vidieckych oblastí. Projektom spolupráce sa rozumie konkrétna spoločná aktivita s jasne definovaným prínosom pre danú oblasť realizovaná spoločne.

Činnosti

  • spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch;
  • ochrana spoločného kultúrneho bohatstva;
  • budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie, prípadové štúdie, návody osvedčených postupov, výskumy s cieľom výmeny skúseností a prenosu praktických skúseností, ktoré musia viesť k prijatiu spoločných metodík a pracovných metód alebo k rozvinutiu spoločnej alebo koordinovanej činnosti, twinningové podujatia – výmenné programy pre zamestnancov a manažment MAS, spoločná alebo koordinovaná práca) a pod.;
  • prevádzková činnosť súvisiaca s prípravou a realizáciou projektu spolupráce.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
V prípade spolupráce medzi územiami:
MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia a ktorá musí mať právnu formu: občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v spojení s inou MAS alebo v spojení s verejnosúkromným partnerstvom v zmysle čl. 59 písm. e) nariadenia Rady (ES) 1698/2005, ktoré jezastúpené občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

V prípade nadnárodnej spolupráce:
Jednotlivé MAS na území SR, ktoré sú vybrané RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia s právnou formou občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v spojení s MAS v rámci krajín EÚ alebo partnerstvami, ktoré pracujú na princípe Leader na území tretích krajín.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie
Typ investície: nezisková

Výška podpory
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
- 100 % (80 % EÚ a 20 % SR).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood