Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.1: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

21-03-2011

Opatrenie je zamerané predovšetkým na zvyšovanie vidieckej zamestnanosti prostredníctvom, zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, výstavby, rekonštrukcie a modernizácie agroturistických a rekreačných zariadení, resp. výrobných a predajných objektov.

Žiadateľom podnikateľ v oblasti poľnohospodárstva.

Cieľ
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • rozširovania alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru;
 • tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest.

Rozsah činnosti

 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet;
 • rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet;
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov (pri rekonštrukcii a modernizácii vrátane technológií) a nákup strojov, technológií a zariadení pre:
  – doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane zriadenia geotermálneho vrtu a jeho využívania vrátane rozvodov s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie za podmienky, že prevažnú časť vyrobenej energie konečný prijímateľ nespotrebuje vo vlastnom podniku – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet,
  –  výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov (napr. tkanie ľanového plátna a následná výroba národných (ľudových) krojov, atď.) – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení vrátane hygienických, ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj turistických činností (napr. kryté bazény, fitness centrá, masážne a solárne zariadenia, sociálne zariadenia, čističky odpadových vôd a pod.) – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet;
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské ihrisko a pod.) – stavebné investície, investície do vybavenia, strojov a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet.

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predajných miest znamená založenie a prevádzkovanie malých predajných miest umiestených priamo na farmách alebo miestach dostupných pre návštevníkov regiónu, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať svoje výrobky vyrobené v rámci tohto opatrenia, ktoré musia byť nepoľnohospodárskej povahy (napr. ľudovoumelecké výrobky: vyrezávané drevené črpáky, národné ľudové kroje, keramika).

Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.

Intenzita pomoci
Minimálna výška kofinancovania v %
– minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje pre oblasti cieľa Konvergencia;
– minimálne 80 % predstavujú vlastné zdroje pre Ostatné oblasti.
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 3 mil. EUR.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood