Facebook Statistics
Geopriestorová žiadosť o podporu

Od roku 2018 v súlade s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p., nariadením vlády SR č. 75/2015 Z. z. v zn. n. p. a s nariadením vlády SR č. 36/2015 Z. z. v zn. n. p. žiadateľ predkladá prílohy k jednotnej žiadosti - grafický materiál poľnohospodárskej plochy vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu na elektronickom formulári prostredníctvom aplikácie GSAA - https://gsaa.mpsr.sk/.Videonávod k nahláseným pozemkom v jednotných žiadostiach

11-10-2019
MPRV SR v rámci uľahčenia prístupu k informáciám pripravilo jednoduchý videonávod...

Oznámenie o vykonaní predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2019

06-06-2019
Dovoľujeme si vás informovať o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly (predbežnej kontroly) vykonanej ku dňu 4.6.2019 v zmysle čl. 11 ods. 4. nariadenia EÚ č.809/2014 v platnom znení.

Poľnohospodári si podajú žiadosť o priame platby už len so sankciou

21-05-2019
Foto: Poľnohospodári si podajú žiadosť o priame platby už len so sankciouBratislava, 21. mája 2019 – Podávanie žiadostí o priame platby v riadnom termíne bolo 15. mája 2019 ukončené. Aj vďaka aktualizovanej verzii aplikácie geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA) prebehlo elektronické podávanie žiadostí úspešne a bez problémov. Systém zjednodušuje podávanie žiadostí poľnohospodárom a pomáha odstraňovať nezrovnalosti.

Oznam o plánovanej odstávke

20-05-2019
Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej odstávke systému GSAA od 24.05.2019, 12:00 do 24.05.2019, 18:00,...

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood