Facebook Statistics

Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 3 Monitorovacieho výboru pre OP RH

28-07-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 3 Zápisnicu z hlasovania písomnou procedúrou per rollam č. 3 a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH, ktorým Monitorovací výbor pre OP RH schvaľuje Návrh úpravy hodnotiacich kritérií pre výber dopytovo orientovaných projektov financovaných z OP RH. Zároveň zverejňujeme schválené Kritériá pre výber dopytovo orientovaných projektov OP RH, verzia 2.0

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood