Facebook Statistics
Značka Kvality


Všeobecná informácia

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) je najväčšou špecializovanou organizáciou v systéme OSN a jedinou odbornou organizáciou zameranou na potravinovú bezpečnosť a výživu. V súčasnosti má 194 členov pozostávajúcich z členských štátov, jednej členskej organizácie – Európskej únie a dvoch pridružených členov (Faerské ostrovy, Tokelau). Hlavným poslaním organizácie je riešenie problémov potravinovej bezpečnosti, najmä odstránenie hladu a podvýživy vo svete nadväzne na Miléniové rozvojové ciele OSN a záväzky Svetového potravinového samitu.

Aktivity FAO sú zamerané na dosiahnutie potravinovej  bezpečnosti, zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva závislého na poľnohospodárstve, zvyšovanie produktivity poľnohospodárstva v rozvojových krajinách či zabezpečenie prístupu k zdrojom pitnej  vody. V súvislosti s udržateľnosťou poľnohospodárstva sa FAO snaží o zavádzanie metód, ktoré zabraňujú erózii pôdy a zaberaniu lesnej pôdy. Organizácia zároveň slúži aj ako vedomostná základňa pre šírenie informácií, zdieľanie výsledkov expertíz, poskytuje zázemie pre rokovanie národov sveta a prenos poznatkov do praxe.

www.fao.org

Stálym predstaviteľom SR pri FAO a WFP je Matej Hudec.

Kontakt:

Terézia Kramolišová
Rezortná koordinátorka
Odbor zahraničnej koordinácie
Tel: 02/59266 286
Email: [email protected] 

Matej Hudec
Stály predstaviteľ SR pri FAO a WFP
Veľvyslanectvo SR v Talianskej republike
Via dei Colli della Farnesina 144, lotto 6,
00135 Roma
Italy
Tel: 0039 3393718432 
E-mail: [email protected]

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood