Facebook Statistics
Značka Kvality

Všeobecná informácia

01-06-2021

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzivládnou ekonomickou organizáciou, ktorej členovia uznávajú hodnoty demokracie a princípy trhového hospodárstva. OECD má aktuálne 38 členských krajín. Najnovšími členskými krajinami sa stali Kolumbia (apríl 2020) a Kostarika (máj 2021).

Na poste generálneho tajomníka OECD je od 1.júna 2021 Mathias Cormann (Austrália).

Úlohou OECD je pomôcť svojim členským štátom budovať silné hospodárstva, zvýšiť ich efektivitu, ako aj rozširovať liberalizáciu medzinárodného obchodu. OECD má taktiež pomôcť udržiavať stabilitu a rozvíjať národné ekonomiky. Je to predovšetkým fórum pre diskusiu a výmenu názorov o dobrých i zlých skúsenostiach. V niektorých konkrétnych oblastiach má však OECD aj normotvornú úlohu (napríklad v poľnohospodárskych kódoch a schémach). Problematike poľnohospodárstva sa OECD venuje od svojho vzniku. Členom OECD je SR od roku 2000. Členstvo SR v OECD koordinuje MZVaEZ SR. Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečuje vo vzťahu k členstvu SR v OECD úlohy a zastupovanie približne v 14 pravidelných formátoch pracovných orgánov OECD.

Najdôležitejšie orgány OECD, v ktorých je rezort zastúpený:

 1. Výbor pre poľnohospodárstvo (COAG)
 2. Globálne fórum pre poľnohospodárstvo (GF on Agriculture)
 3. Pracovná skupina pre poľnohospodárske politiky a trhy (APM)
 4. Spoločná pracovná skupina pre obchod a poľnohospodárstvo (JWPTA)
 5. Skupina pre komoditné trhy
 6. Spoločná pracovná skupina pre poľnohospodárstvo a životné prostredie (JWPAE)
 7. Pracovná skupina pre pesticídy (WGP) a podriadené PS
 8. Sieť pre boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi (ONIP)
 9. Pracovná skupina pre nové potraviny odvodené z biotechnológií
 10. Výbor pre rybárstvo (COFI)
 11. Riadiaci orgán Kooperatívneho výskumného programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP)
 12. Schéma pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu (FVS)
 13. Schéma pre certifikáciu lesného reprodukčného  materiálu v medzinárodnom obchode (FS)
 14. Schéma pre odrodovú certifikáciu osív (SEED)

Kontakty:

Rezortný koordinátor -

Ing. Karolína Bednárová
Odbor zahraničnej koordinácie MPRV SR
[email protected]
Tel: 02/59266 276

Stála misia SR pri OECD -

Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková, PhD.
28, avenue d´Eylau
750 16 Paríž, Francúzska republika
[email protected]
Tel: 0033 1 56 26 50 96

 

Link na web SM SR pri OECD v Paríži: www.mzv.sk/oecdparis

Link na web MZVaEZ SR: www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/slovensko_v_oecd-clenstvo_sr_v_oecd

www.oecd.org/agriculture


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood