Archív tlačových správ

Spolupráca s NAKA priniesla prvý výsledok pri odhaľovaní korupcie

24-02-2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) víta spoluprácu s políciou a NAKA na odhaľovaní korupcie, ktorá priniesla prvé výsledky. Agentúra bude aj naďalej úzko spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní v boji proti korupcii.

  • Vďaka spolupráci odvážneho prijímateľa, policajných zložiek a PPA sa podarilo priamo pri čine odhaliť korupčné správanie zamestnanca agentúry
  • PPA aj ministerstvo vyzývajú všetkých prijímateľov podpôr aj zamestnancov, aby korupčné správanie nahlasovali

„Nulová tolerancia voči korupcii v PPA - vyzývam všetkých prijímateľov i zamestnancov agentúry, aby sa nebáli a nahlasovali korupčné správanie na všetkých úrovniach. Len tak sa nám podarí proti nemu efektívne bojovať,“ povedal Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA v duchu nového trendu, ktorý v agentúre nastavil. PPA úzko spolupracovala s NAKA a dodávala vyšetrovateľom doslova v hodinových intervaloch informácie. Agentúra ročne pracuje s európskymi a štátnymi financiami v objeme 800 miliónov eur. Zamestnáva po Slovensku viac ako 600 pracovníkov. Zabezpečuje vyplácanie podpôr pre poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov a pre tzv. malé obce z Programu rozvoja vidieka, operačného programu Rybné hospodárstvo, tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov a štátnej pomoci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Vedenie PPA v minulom roku predstavilo výrazné zmeny vo fungovaní agentúry a dodržiavania podmienok čerpania podpôr. Do účinnosti už zaviedlo plán transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov. Zriadilo odbor vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ. Zaviedlo viacúrovňovú kontrolu efektívnosti a hospodárnosti výdavkov. Posilnilo terénne kontroly projektov priamo na mieste realizácie obhospodarovania a realizácie projektov nad rámec požiadaviek EÚ. Taktiež vybavilo príslušných zamestnancov aplikáciami na kontrolu oprávnenosti vynaložených nákladov. Nové investičné projekty ide hodnotiť v maximálnej možnej miere podľa objektívnych ekonomických a iných ukazovateľov.

Zároveň PPA začala zverejňovať informácie o podporách aj nad rámec zákona, aby zvýšila transparentnosť celého procesu. Na stránke agentúry je tak možné zistiť informácie o žiadateľoch, výšky podpôr i stavy samotných žiadostí. Cieľom vedenia PPA je prejsť na plnú elektronizáciu agentúry, čo prinesie výraznú efektivitu administrácie podpôr aj vyššiu transparentnosť procesov. Žiadosti by sa podávali v budúcnosti len elektronicky. „Ak chceme zabrániť korupcii, potrebujeme systémy, kde budú všetky informácie uložené a dohľadateľné. Inštitút agenta nám zasa umožňuje potierať nelegálne narábanie s finančnými prostriedkami a predovšetkým prichytenie vinníkov priamo pri čine,“ zdôraznil Juraj Kožuch.