Riadiace dokumenty

Riadiaca dokumentácia je pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu záväzným riadiacim dokumentom, ktorých cieľom je poskytnúť žiadateľovi komplexný metodický návod pri vypracovávaní a predkladaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a následnej implementácii schváleného projektu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zmluva o poskytnutí NFP - vzor CKO č. 28
Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.1
Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.2