Programové dokumenty

Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Komunikačná stratégia Integrovaného regionálneho operačného programu
Systém riadenia EŠIF
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020