Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj sa uskutočňuje realizáciou operačných programov v oblasti regionálneho rozvoja, riadenia pomoci pre Bratislavský kraj a cezhraničnej spolupráce. 

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch cieľa Konvergencia. Oprávnenými žiadateľmi nenávratného finančného príspevku v rámci ROP sú miestne samosprávy, samosprávne kraje, zriaďovatelia predškolských zariadení, základných a stredných škôl, zariadení sociálnych služieb atď. 

Operačný program Bratislavský kraj sleduje cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, zameraný na posilnenie regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Oprávnenými žiadateľmi príspevku sú hlavné mesto SR, mestské časti, obce kraja, malé a stredné podniky. 

Operačné programy cezhraničnej spolupráce sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom programov je podpora harmonického a vyváženého rozvoja územia EU, má pokrývať regióny nachádzajúce sa na hraniciach za účelom podpory spolupráce a výmeny skúseností medzi regiónmi.

Výzva pre príjemcov pomoci projektov JPD2

08-01-2015
MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2 na povinnosť zaslania Dotazníka o stave projektu po ukončení jeho realizácie za obdobie kalendárneho roka 2014, ...

Výzva pre konečných prijímateľov projektov Priority 3 OP ZI

08-01-2015
MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov Priority 3 Operačného programu Základná infraštruktúra na povinnosť zaslania Skrátených monitorovacích správ za obdobie kalendárneho roka 2014, ...

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

11-12-2014
Dnes sa v Bratislave konala Výročná konferencia Regionálneho operačného programu (ROP) a Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) za rok 2013. Zameraná bola na prezentáciu stavu implementácie ROP a OPBK a ich výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov.

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

08-12-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

V Rači chcú žiť všetci

12-11-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

16-10-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

19-08-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

V Leviciach si už nikto nikomu nič nezávidí

07-08-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca

30-07-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Krok za krokom vpred aj v Spišskom Štiavniku

17-07-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky

10-07-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Kto strávi na Bojníckom zámku hodinu – omladne vraj až o rok

03-07-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

V Novej Bystrici majú viac nových stavieb

01-07-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja