Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj sa uskutočňuje realizáciou operačných programov v oblasti regionálneho rozvoja, riadenia pomoci pre Bratislavský kraj a cezhraničnej spolupráce. 

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch cieľa Konvergencia. Oprávnenými žiadateľmi nenávratného finančného príspevku v rámci ROP sú miestne samosprávy, samosprávne kraje, zriaďovatelia predškolských zariadení, základných a stredných škôl, zariadení sociálnych služieb atď. 

Operačný program Bratislavský kraj sleduje cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, zameraný na posilnenie regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Oprávnenými žiadateľmi príspevku sú hlavné mesto SR, mestské časti, obce kraja, malé a stredné podniky. 

Operačné programy cezhraničnej spolupráce sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom programov je podpora harmonického a vyváženého rozvoja územia EU, má pokrývať regióny nachádzajúce sa na hraniciach za účelom podpory spolupráce a výmeny skúseností medzi regiónmi.

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

09-09-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Z košických kasární pochoduje kultúra

05-09-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Častá má tvár, chlieb a múdru históriu

03-09-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

27-08-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši

23-08-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

22-08-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Senecké jazerá s vodou z eurofondov

21-08-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja


Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

26-03-2013
pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o FP spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013, verzia č. 2 (platná od 03/2013).

Oznámenie

10-01-2013
MPaRV SR týmto vyzýva príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 2 na zaslanie Dotazníka o stave projektu...

Oznámenie

10-01-2013
MPaRV SR týmto vyzýva konečných prijímateľov projektov Priority 3 Operačného programu Základná infraštruktúra na zaslanie...

Oznámenie o strategickom dokumente

12-06-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z....

Oznam

16-05-2012
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu preskúmania podmienok poskytnutia pomoci pozastavuje Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí...