Aktuality

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo: 3237/2016-640

Názov pripravovaného legislatívneho návrhu: Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo: 3052/2016-410

Názov pripravovaného legislatívneho návrhu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ...Oznam

28-09-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie národných projektov a projektov technickej pomoci. Ide o Príručku k oprávnenosti výdavkov národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia II a Príručku pre žiadateľa národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia II. Zároveň informujeme, že dňom ich zverejnenia na webovej stránke, príslušné dokumenty nadobúdajú svoju účinnosť.


Do projektu podpory prvovýrobcov mlieka sa zapojilo 1 760 chovateľov

26-09-2016
Do projektu podpory prvovýrobcov mlieka sa zapojilo 1 760 z celkovo 2 692 chovateľov dojníc na Slovensku. Cieľom strednodobého opatrenia bola stabilizácia mliečneho sektora na Slovensku, podpora zamestnanosti v regiónoch a získanie detailných údajov o chovoch na Slovensku pre nastavenie dlhodobej stratégie zo strany štátu.

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

23-09-2016
Európska komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, aby vypracoval vedecké usmernenie týkajúce sa žiadosti o schválenie peroxidu vodíka ako základnej látky, ktorú dostala EK.

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

23-09-2016
Úrad EFSA bol Európskou komisiou požiadaný, aby opätovne preskúmal predchádzajúce stanoviská k zilpaterol hydrochloridu do 81. Zasadnutia spojenej expertnej komisie FAO/WHO o prídavných látkach do potravín (JECFA) a aby zhodnotil dostupnú vedeckú literatúru ...

Spotreba kozieho a ovčieho mlieka stúpa

23-09-2016
Bratislava, 22. 9. 2016 – Záujem spotrebiteľov o ovčie a kozie produkty sa zvyšuje. Konštatovala to Komoditná rada pre ovce a kozy MPRV SR, ktorej hlavnou témou bola aktuálna situácia v chove oviec a kôz ako aj samotná ich produkcia.

Archív správ