Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Pozvánka

03-08-2015
na akreditovaný vzdelávací program
AGROENVIRONMENTÁLNO – KLIMATICKÉ OPATRENIE
viac informácií

Oznámenie

03-08-2015
V sekcii rozvoja vidieka a priamych platieb, v časti PRV SR 2014-2020/ Neprojektové opatrenia/Vzdelávanie bola dňa 03.08.2015 zverejnená informácia o termíne konania školiaceho kurzu v rámci Agroenvironmentálno - klimatického opatrenia.
viac informácií

Technická správa o výstupoch z konzultácie o hodnotení pesticídového rizika účinných látok hydrolyzovaných proteínov

31-07-2015
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA bol Európskou Komisiou požiadaný, aby poskytol vedeckú pomoc s ohľadom na hodnotenie rizika podporných údajov pre schválené účinné látky v súlade s článkom 6(1) Smernice (ES) 91/414/EEC a článku 6(f) Nariadenia (EK) č. 1107/2009...
viac informácií

Vedecké stanovisko k opodstatneniu zdravotných tvrdení spojených s β-galactozidázou z Kluyveromyces lactis, Colief® a znižovanie gastrointestinálneho diskomfortu

31-07-2015
V žiadosti od Cross Vetpharm Group UK Ltd na autorizáciu zdravotných tvrdení podľa článku 14 Nariadenia (EC) č. 1924/2006 cez kompetentný úrad v Spojenom Kráľovstve bol Panel NDA požiadaný, aby vypracoval stanovisko k vedeckému opodstatneniu zdravotných tvrdení spojených s β-galaktozidázou z Kluyveromyces lactis, Colief® a znižovaním gastroistestinálneho diskomfortu...
viac informácií

Dôvodné stanovisko k revízii súčasných maximálnych medzí reziduí pre akrinatrín

31-07-2015
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zosumarizoval hodnoty najvyšších medze reziduí v súčastnosti platných na Európskej úrovni pre pesticídnu aktívnu látku akrinatrín.
viac informácií

Úprava súčasne platných najvyšších medzí reziduí fenoxykarbu v broskyniach a olivách

31-07-2015
V súlade s článkom 6 Nariadenia (EK) č. 396/2005 obdržalo Francúzsko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti Syngenta Agro S.A.S., aby upravilo existujúce najvyššie medze reziduí (MRL) pre účinnú látku fenoxykarb v broskyniach a olivách...
viac informácií

Konferencia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami

31-07-2015
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že dňa 30.9.2015 sa bude v Luxemburgu konať konferencia ,,Materiály určené pre styk s potravinami : Spoločná práca na bezpečnosti a inovácii Európy“, ktorú organizuje Luxemburský Národný kontaktný bod.
viac informácií

Vedecké stanovisko Panela CEF EFSA venujúce sa podskupine dochucovadiel 2.2 FGE.19. Pozitívny nález genotoxicity.

31-07-2015
Dochucujúca látka p-menta-1,8-dién-7-al (tiež nazývaná ako Perilla 5 aldehyde) sa v novej štúdii prevedenej odborníkmi EFSA so zvieratami, ukázal byť genotoxický (poškodzujúci DNA)...
viac informácií

Správa o hodnotení rizika pesticídnej látky tifensulfuron-metylu

31-07-2015
Predložený materiál prezentuje závery Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v nadväznosti na preskúmanie pôvodných hodnotení rizík vykonaných zodpovedným úradom členského štátu spravodajcu, Spojeného Kráľovstva pre pesticídnu účinnú látku tifensulfuron-metyl...
viac informácií

Kombinovaná toxicita a zvieratá

31-07-2015
EFSA zverejnila publikáciu s názvom : „Zber dát o kombinovanej toxicite viacerých chemických látok pre zdravie zvierat“, v ktorej sa hovorí, že vzrastá potreba vyvinúť harmonizovaný rámec a metódy pre hodnotenie rizika kombinovaného pôsobenia rôznych chemikálií...
viac informácií

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko –Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020 (HUSKROUA ENI CBC 2014-2020)“

30-07-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020“ ...
viac informácií

Správa z verejnej konzultácie o výživových referenčných hodnotách pre horčík a príslušné vedecké stanovisko

29-07-2015
EFSA zorganizovala verejnú konzultáciu k získaniu vstupov k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre horčík od vedeckej obce a všetkých zainteresovaných strán, ktorú pripravil Panel NDA a schválil Panel pre verejné konzultácie na svojom Plenárnom zasadnutí 23. Apríla 2015...
viac informácií

Kliešte a choroby prenosné kliešťami

29-07-2015
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA a národnými expertmi na základe aktuálnej situácie vytvoril pre verejnosť informačný leták týkajúci sa prevencie a ochrany pred kliešťami a ochorení ...
viac informácií