Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Výzvy 2014

03-07-2014


22. zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO

02-07-2014
Lesy a ľudia: socioekonomické aspekty udržateľného hospodárenia v lesoch
viac informácií


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 702/2014

02-07-2014
z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Účinnosť od 1. júla 2014. Uplatňuje sa do 31. decembra 2020.
viac informácií


Oznámenie o nadobudnutí účinnosti Európskej legislatívy

02-07-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2014 nadobudla platnosť a účinnosť nová Európska legislatíva v oblasti uplatňovania štátnej pomoci a pomoci de minimis,...
viac informácií

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 717/2014

01-07-2014
z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry
viac informácií


Softvér na výpočet predpokladaných enviromentálnych koncentrácií prípravkov na ochranu rastlín v pôde – PERSAM

01-07-2014
PERSAM je softvérová pomôcka ktorej úloha je výpočet predpokladaných enviromentálnych koncentrácií aktívnych látok prípravkov na ochranu rastlín a produktov ich premeny v pôde v rámci pokynov EFSA...
viac informáciíStretnutie s občianskym združením Slovenský obchod seriózne

27-06-2014
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek sa dnes stretol so zástupcami občianskeho združenia Slovenský obchod seriózne.
viac informácií