Aktuality

Prehľad právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2016

23-05-2016
Prehľad právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2016.

Oznam

20-05-2016
Na stránke ministerstva, v časti Potravinárstvo a obchod - Obchod - Dodávateľsky potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EU bola dňa 20.05.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ podľa klasifikácie COICOP za január až apríl 2016.

Výberové konanie

19-05-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.


Diagram predbežného pripomienkového konania

18-05-2016
Schéma predkladania materiálov legislatívnej/nelegislatívnej povahy na predbežné pripomienkové konanie


Medzinárodná vedecká konferencia „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“

12-05-2016
V dňoch 18. až 20. októbra 2016 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Piešťanoch (v hoteli Park) medzinárodnú vedeckú konferenciu „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“.

Gabriela Matečná na rokovaní ministrov V4+4: Bez spoločného riešenia na úrovni EÚ sa nepohneme

10-05-2016
(Praha, 29.4.2016) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa zúčastnila stretnutia rezortných ministrov krajín V4+4. Hlavnými témami boli najmä kritická situácia na trhu s mliekom a dvojaká kvalita potravín.

Podujatia v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v gescii rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

09-05-2016
Slovenská republika bude počas SK PRES predsedať formálnym zasadnutiam Rady EÚ v Bruseli a v Luxemburgu. Celkovo je na programe 35 zasadnutí formácií Rady EÚ a približne 2 000 stretnutí pracovných skupín a výborov. Rezort pôdohospodárstva bude viesť zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Zasadnutia AGRIFISH sa zvyčajne konajú raz za mesiac.

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu Interreg V-A PL-SK

09-05-2016
Dňa 4. mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty. Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Archív správ