Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu

23-02-2017
Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest pre Integrovaný regionálny operačný program, prioritnú os č.3


Výzva na výber odborných hodnotitelov PO1 8.11.2016

08-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 08.11.2016 výzvu na odborných hodnotiteľov v rámci PO 1 Integrovaného regionálneho operačného programu.