Výzva č.1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

30-05-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program upozorňuje žiadateľov, že dňa 31. 05. 2018 bude výzva č. 1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) uzavretá. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č.1/2017/PO2.2

30-05-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program upozorňuje žiadateľov, že dňa 31. 05. 2018 bude výzva č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) uzavretá. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu

23-02-2017
Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest pre Integrovaný regionálny operačný program, prioritnú os č.3


Výzva na výber odborných hodnotitelov PO1 8.11.2016

08-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 08.11.2016 výzvu na odborných hodnotiteľov v rámci PO 1 Integrovaného regionálneho operačného programu.