Žiadatelia o priame platby sú povinní plniť pravidlá krížového plnenia, ktoré pozostávajú z požiadaviek hospodárenia (PH) a noriem pre dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (DPEP). Rozdelené sú do troch oblastí - životné prostredie, zmena klímy a dobrý poľnohospodársky stav pôdy; verejné zdravie a zdravie zvierat a rastlín; a dobré životné podmienky zvierat. Cieľom krížového plnenia je prispieť k rozvoju udržateľného poľnohospodárstva prostredníctvom lepšej informovanosti na strane prijímateľov o potrebe dodržiavania týchto základných noriem.