Vestníky

Vestníky - rok 2018

Vestník čiastka 25/2018 (vystavená 04-12-2018)

Obsah:

54.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2018 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny (č. 504/2018-100)
55.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2018 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny – dodatok č. 1 (č. 540/2018-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2018 (vystavená 27-11-2018)

Obsah:

53.
Štatút Národného výboru na ochranu zvierat používaných na vedecké účely vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3694/2018-520

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2018 (vystavená 23-11-2018)

Obsah:

52.
Štatút a rokovací poriadok osobitnej komisie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí vydaných v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2018 (vystavená 23-10-2018)

Obsah:

51.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2018 (č. 484/2018-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2018 (vystavená 18-10-2018)

Obsah:

50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2018 (vystavená 04-10-2018)

Obsah:

49.
Kalendár veľtrhov a výstav 2018 - Dodatok
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2018 (vystavená 11-09-2018)

Obsah:

48.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 24. 8. 2018 č. 2906/2018-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2018 (vystavená 26-07-2018)

Obsah:

47.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2018 (vystavená 25-07-2018)

Obsah:

46.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2018 (č. 340/2018-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2018 (vystavená 17-07-2018)

Obsah:

45.
Listina registrovaných odrôd 2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2018 (vystavená 25-06-2018)

Obsah:

44.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2018 (vystavená 13-06-2018)

Obsah:

43.
Rozhodnutie o oprávnení na šľachtenie a plemenitbu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2018 (vystavená 29-05-2018)

Obsah:

42.
Dodatok č. 1 k Štatútu komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na prerokovanie žiadostí o podporu v pôdohospodárstve
 
a pri rozvoji vidieka predložených podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)