Štátny tajomník Gabriel Csicsai podporil vzájomnú spoluprácu počas poľnohospodársko-obchodného fóra medzi Čínou a 16 SVE v Slovinsku

28-08-2017

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai zastupoval 24. – 26. augusta 2017 Slovenskú republiku na zahraničnej pracovnej ceste v Slovinsku.

Hlavným bodom programu bola účasť na ministerskej konferencii v rámci 12. poľnohospodársko – obchodného fóra medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej Európy – 16 SVE (piatok, 25. augusta 2017). Zasadnutie otvoril príhovorom Dejan Židan, podpredseda vlády a minister poľnohospodárstva, lesníctva a výživy Slovinskej republiky nasledovaný Han Changfu-om, čínskym ministrom poľnohospodárstva a Rumenom Porodzanovom, ministrom poľnohospodárstva a potravinárstva Bulharska. Témou rokovania bol význam medzinárodného agrárneho obchodu a potravinových reťazcov na lokálnej a globálnej úrovni. Všetky zúčastnené krajiny dostali vo vstúpeniach priestor prezentovať svoje postoje k uvedenej problematike.

Štátny tajomník G. Csicsai zdôraznil, že „problematika globálnych hodnotových reťazcov zohráva v súčasnom globálne previazanom obchode čoraz väčšiu úlohu, no napriek globalizácii výroby potravín majú krátke odbytové reťazce svoje nezastupiteľné postavenie v rámci trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárskej výroby v našich krajinách“.

Všetky zúčastnené krajiny sa zhodli na dôležitosti pokračovania vzájomnej spolupráce a bola prijatá spoločná deklarácia zo zasadnutia ministrov poľnohospodárstva Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy v Brdo pri Kranju, Slovinsko.