Aktuality

Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR úspešne ukončil programové obdobie 2007-2013

07-07-2017

Programy cezhraničnej spolupráce majú za sebou mimoriadne úspešné programové obdobie 2007–2013. Všetky operačné programy zamerané na rozvoj prihraničia dosiahli viac ako 90 % úspešnosť. Medzi  najúspešnejšie patrí program Cezhraničná spolupráca SR-ČR s 321 zazmluvnenými projektmi v hodnote vyše 100,5 milióna eur.

  • Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013 dosiahol finančné čerpanie takmer 92 %
  • Viac ako 320 schválených projektov z celkového počtu 756
  • Hodnota zazmluvnených projektov - 100,5 milióna eur

„Cieľom operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR bola podpora spoločensko-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja, územnej dostupnosti a životného prostredia v slovensko-českom prihraničí. Preto nás teší, že sa nám podarilo schváliť také veľké množstvo atraktívnych projektov, z ktorých budú mať slovenskí a českí občania úžitok,“ uviedla Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce.

Finančné čerpanie Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika–Česká republika 2007-2013 dosiahlo za obdobie implementácie úroveň 91,40 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len ,,EFRR”). Spolu s kofinancovaním zo štátneho rozpočtu a vlastnými zdrojmi predstavovala finančná alokácia programu 103,7 mil. EUR. V programovom období bolo v troch prioritných osiach a v desiatich oblastiach podpory vyhlásených šesť výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Z celkového počtu 756 žiadostí schválil Spoločný monitorovací výbor 321 projektov. Všetky boli následne zazmluvnené, a to v celkovej výške 100 547 497,37 EUR z EFRR. Do 31. 12. 2016 boli všetky projekty fyzicky ukončené.

Mimoriadne úspešné boli aj ostatné programy cezhraničnej spolupráce v programovom období
2007-2013. Čerpanie programu Slovenská republika–Rakúsko ku koncu programového obdobia predstavuje 90,54 % z celkovej alokácie EFRR pre program. Čerpanie programu Poľsko – Slovenská republika 96,31 % a programu Maďarsko–Slovenská republika 95,97 %. Čerpanie Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko–Slovensko–Rumunsko–Ukrajina 2007-2013 predstavuje k 31. 5. 2017 úroveň 87,96 % z celkovej alokácie EFRR pre program. Toto číslo sa však ešte navýši vzhľadom na skutočnosť, že doba implementácie programu bola predĺžená až do konca roku 2017.

Ministerstvo pôdohospodárstva informovalo o implementácii a čerpaní jednotlivých operačných programov aj Vládu SR prostredníctvom správy o implementácii a čerpaní za operačné programy cezhraničnej spolupráce programového obdobia 2007-2013.