Facebook Statistics
Značka Kvality

Zrušenie vyhlášky MPRV SR č. 38/2012, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave

16-06-2017

Potreba zrušenia predmetnej vyhlášky vyplynula z niekoľkých dôvodov:

  • nariadením Komisie (EÚ) č. 579/2014 z 28. mája 2014, ktorým sa udeľuje výnimka z určitých ustanovení prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave bola zrušená smernica Komisie 96/3/ES, ktorá je Slovenskou republikou transponovaná vyhláškou č. 38/2012 Z. z.,
  • nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2284/2015, ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej  v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu.  Smernica Rady 76/621/EHS je Slovenskou republikou transponovaná vyhláškou č. 38/2012 Z. z. (§ 2 ods. 1 predmetnej vyhlášky),
  • nariadením Komisie č. 705/2015, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 80/891/EHS. Smernica Komisie 80/891/EHS je Slovenskou republikou transponovaná vyhláškou č. 38/2012 Z. z. (§ 2 ods. 2 a ods. 3, príloha č. 1, príloha č. 2 predmetnej vyhlášky),
  • nariadením Komisie (EÚ) č. 696/2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kyseliny erukovej v rastlinných olejoch, tukoch a potravinách obsahujúcich rastlinné oleje a tuky (§ 2 ods. 1 predmetnej vyhlášky).

Maximálne hodnoty kyseliny erukovej sú nariadené v nariadení Komisie (EÚ) č. 696/2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kyseliny erukovej v rastlinných olejoch, tukoch a potravinách obsahujúcich rastlinné oleje a tuky.

Všetky prebrané smernice v predmetnej vyhláške (príloha č. 3) sú zrušené a nahradené nariadeniami, ktoré sú vymenované vyššie.

Nariadenia EÚ sú priamo uplatniteľné a nadradené nad právom v ČŠ EÚ aj v SR, čo vyplýva aj z ústavy SR čl. 7 ods. 2, avšak súčasne je aj platná predmetná vyhláška, čo môže vyvolať rozpor s právom EÚ a zmätočnosť pre jej adresátov.

Z toho dôvodu sa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodlo zrušiť predmetnú vyhlášku, keďže v legislatíve SR nemá žiadne uplatnenie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood