Facebook Statistics
Značka Kvality

Zrušenie obmedzenia pre odrody Finola a Tiborszállási v schéme priamych podpôr

30-04-2013

Dnes bolo v Úradnom vestníku zverejnené Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 393/2013, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1120/2009 a 1122/2009, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti a oznamovacie povinnosti týkajúce sa odrôd konope na uplatňovanie schém priamej podpory pre poľnohospodárov, ktoré nadobúda účinnosť dňa 3. mája 2013 a ktorým boli odstránené obmedzenia pre odrody konopy siatej Finola a Tiborszállási. Týmto sú od 3. mája 2013 odrody Finola a Tiborszállási povolené na pestovanie podľa § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Európska komisia prijala toto nariadenie v zmysle svojich vykonávacích právomocí a v súlade so stanoviskom členských štátov Riadiaceho výboru pre priame platby a je zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, čiastka L 118, str. 15:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0015:0016:SK:PDF.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood