Facebook Statistics

Zraniteľnosť bezpečnosti potravín a krmív v obehovom hospodárstve

27-07-2021

Nový projekt EFSA zameraný na riziká súvisiace s prechodom na cirkulárnu ekonomiku.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) plánuje dvojročný projekt "Zraniteľnosť bezpečnosti potravín a krmív v cirkulárny ekonomike".

Prostredníctvom procesu prognózovania sa tento projekt bude snažiť identifikovať potenciálne vznikajúce riziká pre bezpečnosť potravín a krmív a životné prostredie pri prechode na cirkulárnu ekonomiku, a to holistickým a integrovaným spôsobom. Tým bude zabezpečené, že bezpečnosť potravín a krmív, ako aj zdravotné aspekty životného prostredia budú zahrnuté v ranej fáze výskumu ako i politických iniciatív spojených s cirkulárnou ekonomikou.

Potreba komplexnej siete partnerov a zainteresovaných strán

V súvislosti s týmto projektom sa úrad EFSA snaží vytvoriť sieť partnerov a zainteresovaných strán, aby bolo možné identifikovať výzvy pre budúce hodnotenie rizika a preskúmať možné synergie, príležitosti, konflikty a kompromisy medzi politikami, cieľmi a opatreniami v oblasti environmentálnej bezpečnosti a bezpečnosti potravín.

Činnosť siete bude prebiehať prostredníctvom rôznych aktivít (seminárov, podujatí, konzultácií atď.), Okrem iného za účelom:

  • riadiť vývoj projektu;
  • podporovať identifikáciu výziev pre hodnotenie rizík v oblasti bezpečnosti potravín a krmív a stanovenie priorít ako aj chýbajúcich informácií, potrieb politiky, problémy špecifické pre jednotlivé krajiny a zraniteľných miest;
  • identifikovať osvedčené postupy, ako integrovať iniciatívy v oblasti bezpečnosti potravín a životného prostredia;
  • navrhnúť zásady a stratégie na zabezpečenie súladu a integrácie medzi vrcholovými politickými programami a sektorovými politikami v oblasti životného prostredia a bezpečnosti potravín / krmív;
  • navrhnúť a realizovať prognostické činnosti pre budúce postupy obehového hospodárstva;
  • formulovať odporúčania (dáta, metódy, technológie, politika, spolupráca, potreby v oblasti osvety).

Koho EFSA hľadá a ako sa môžete prihlásiť

Pre túto sieť chce EFSA získať širokú škálu organizácií:

  • európskych i mimoeurópskych
  • z celého potravinového hodnotového reťazca / systému
  • poľnohospodárov, podniky, mimovládne organizácie, spotrebiteľov, akademickú a výskumnú sféru, verejné inštitúcie atď.
  • s odbornými znalosťami v oblasti zdravia ľudí / zvierat / rastlín a / alebo životného prostredia a klímy.

Ak máte záujem prispieť k tomuto projektu ako zainteresovaná strana, zaregistrujte sa pomocou tohto odkazu https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CE_mapping_expression_of_interest.

K zapojeniu do siete sa vyzve každá organizácia, ktorej záujmy a odborné znalosti budú považované za relevantné pre rozsah projektu. Úrad EFSA si vyhradzuje právo vybrať zúčastnené strany podľa potreby pre konkrétne činnosti, ak to bude považovať za vhodné.

Bližšie informácie nájdete na:

https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/calls-for-stakeholders#food-and-feed-safety-vulnerabilities-in-a-circular-economy

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood