Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SR v roku 2015 podľa § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov v rámci schémy priamych platieb

23-03-2015

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v schéme SAPS podľa nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z. v roku 2015 je uvedený v položke 63. Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (33. úplné vydanie, pozn.: 1. ani 2. dodatok k tomuto zneniu nemení položku 63.). Osivo sa osvedčuje podľa nariadenia vlády č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.

Upozorňujeme, že v prípade využitia ustanovenia §2 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. („nariadenie vlády“), a teda zberu konopy siatej po tom, ako začala kvitnúť, avšak len do uplynutia 10-dňovej lehoty po skončení kvitnutia, musí pestovateľ o to požiadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky môže povoliť výnimku z ustanovenia § 2 ods. 3 písm. b) nariadenia vlády pod podmienkou, že fytoinšpektori ÚKSÚP-u určia, ktoré reprezentatívne časti každého dotknutého pozemku sa musia naďalej pestovať za normálnych podmienok pestovania v súlade s miestnymi postupmi aspoň 10 dní po skončení kvitnutia na účely inšpekcie a odoberania vzoriek pre stanovenie obsahu delta9-tetrahydrokanabinolu (THC) podľa postupu uvedeného v prílohe I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood