Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SR v roku 2014 podľa § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

14-03-2014

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v schéme SAPS podľa nariadenia vlády č. 488/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov v roku 2014 je uvedený v položke 63. Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (32. úplné vydanie). Osivo sa osvedčuje podľa nariadenia vlády č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.

Upozorňujeme, že v prípade využitia ustanovenia § 10 ods. 7 písm. b) druhej časti vety nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. a zberu konopy siatej po tom, ako začala kvitnúť, ale pred uplynutím desaťdňovej lehoty po skončení kvitnutia musí pestovateľ o to požiadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky môže povoliť na požiadanie žiadateľa zber konopy po tom, ako začala kvitnúť, aj pred uplynutím 10-dňovej lehoty po skončení kvitnutia pod podmienkou, že inšpektori určia, ktoré reprezentatívne časti každého dotknutého pozemku sa musia naďalej pestovať podľa bežnej poľnohospodárskej praxe na účely inšpekcie a odoberania vzoriek pre stanovenie obsahu tetrahydrokanabinolu podľa čl. 39 nariadenia (ES) č. 73/2009 v súlade s metódou stanovenou v prílohe č. I nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009.

prílohy: spoločný katalóg, konsolidované znenie nariadenia 488/2010 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)