Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SR v roku 2014 podľa § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

14-03-2014

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v schéme SAPS podľa nariadenia vlády č. 488/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov v roku 2014 je uvedený v položke 63. Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (32. úplné vydanie). Osivo sa osvedčuje podľa nariadenia vlády č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.

Upozorňujeme, že v prípade využitia ustanovenia § 10 ods. 7 písm. b) druhej časti vety nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. a zberu konopy siatej po tom, ako začala kvitnúť, ale pred uplynutím desaťdňovej lehoty po skončení kvitnutia musí pestovateľ o to požiadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky môže povoliť na požiadanie žiadateľa zber konopy po tom, ako začala kvitnúť, aj pred uplynutím 10-dňovej lehoty po skončení kvitnutia pod podmienkou, že inšpektori určia, ktoré reprezentatívne časti každého dotknutého pozemku sa musia naďalej pestovať podľa bežnej poľnohospodárskej praxe na účely inšpekcie a odoberania vzoriek pre stanovenie obsahu tetrahydrokanabinolu podľa čl. 39 nariadenia (ES) č. 73/2009 v súlade s metódou stanovenou v prílohe č. I nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009.

prílohy: spoločný katalóg, konsolidované znenie nariadenia 488/2010 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood