Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SR v roku 2013

19-03-2013

v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov podľa §8 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.

Povolené odrody na pestovanie v SR sú v zmysle čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16) a podľa čl. 10 Nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 uvedené v „Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov“ 15. marca roku, za ktorý sa platba poskytuje. Avšak plochy osiate odrodou Finola sú oprávnené na priame platby iba vo Fínsku a plochy osiate odrodou Tiborszállási sú oprávnené na priame platby iba v Maďarsku.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood