Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v schéme SAPS

01-04-2016

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v schéme SAPS podľa nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z. v roku 2016 je uvedený v položke 63. Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (34. úplné vydanie). Osivo sa osvedčuje podľa nariadenia vlády č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.

Upozorňujeme, že v prípade využitia ustanovenia §2 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., a teda povolenia zberu konopy siatej po začiatku kvitnutia, avšak len do uplynutia 10-dňovej lehoty po skončení kvitnutia, musí pestovateľ o to požiadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). ÚKSÚP môže povoliť výnimku z ustanovenia § 2 ods. 3 písm. b) nariadenia vlády pod podmienkou, že fytoinšpektori ÚKSÚP určia, na ktorých reprezentatívnych častiach každého dotknutého pozemku musí pestovanie pokračovať aspoň počas 10 dní po skončení kvitnutia na účely inšpekcie a odoberania vzoriek pre stanovenie obsahu delta9-tetrahydrokanabinolu (THC) podľa postupu uvedeného v prílohe I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)