Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v roku 2019 v SAPS

20-03-2019

Zoznam odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) na účely §2 ods. 2 písm. e) nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“) je podľa čl. 9 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 v roku 2019 uvedený v 85. položke 37. úplného vydania Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov EÚ (2019/C 13/01). Osivo sa osvedčuje podľa nariadenia vlády č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.

Upozorňujeme, že v prípade využitia ustanovenia §2 ods. 6 nariadenia vlády, a teda povolenia zberu konopy siatej po začiatku kvitnutia, ale len do uplynutia desaťdňovej lehoty po skončení kvitnutia, musí pestovateľ o to požiadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). ÚKSÚP môže povoliť výnimku z ustanovenia § 2 ods. 5 písm. b) nariadenia vlády pod podmienkou, že fytoinšpektori ÚKSÚP-u (http://uksup.sk/oor-kontakty/) určia, na ktorých reprezentatívnych častiach každého dotknutého pozemku musí pestovanie pokračovať aspoň počas 10 dní po skončení kvitnutia na účely inšpekcie a odoberania vzoriek pre stanovenie obsahu delta9-tetrahydrokanabinolu (THC) podľa postupu uvedeného v prílohe III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014.

37. vydanie Spoločného katalógu je dostupné na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/013/01&qid=1552644660585&from=EN


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood