Facebook Statistics

Zmena zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch zákonom č. 468/2009 Z. z.

11-12-2009

platná od 1. januára 2010

Dňa 27. októbra 2009 sa Národná rada SR uzniesla na zákone č. 468/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorý vstúpi do platnosti dňa 1. januára 2010.

Zákon okrem iného:

  • upravuje spracovanie konopy siatej a makovej slamy na iné účely ako je získanie omamnej a psychotropnej látky 
  • zavádza definíciu pojmu spracovanie omamných alebo psychotropných látok, a podrobnejšie definuje spracovanie makovej slamy:
    - na koncentrát makovej slamy,
    - na izoláciu alebo syntézu omamných látok alebo psychotropných látok,
    - na výrobu liekov s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok.

Uvedené zmeny sa netýkajú odrôd konopy siatej, ktoré sú v zmysle čl. 33 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 uvedené v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov a ktorých import, kultiváciu a spracovanie administruje Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Pôdohospodárska platobná agentúra. Pestovanie týchto odrôd konopy siatej je každoročne kontrolované na obsah THC (maximálne 0,2 %) podľa ustanovení čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 a je zabezpečená vystopovateľnosť produkcie týchto odrôd v rámci systému schvaľovania prvotných spracovateľov (PPA) konopnej slamy na vlákno.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood