Facebook Statistics

Žiadosť o udelenie výnimky pri mimoriadnych situáciách

14-02-2012

Žiadosť o udelenie výnimky pri mimoriadnych situáciách na uvedenie na trh prípravku na ochranu rastlín na obmedzené a kontrolované použitie podľa § 26 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa predkladá Sekcii poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Žiadosť sa predkladá podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 7 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín.

V žiadosti je potrebné uviesť, či sa plánuje použitie prípravku v konvenčnom poľnohospodárstve, integrovanej produkcii alebo ekologickom poľnohospodárstve.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood