Facebook Statistics
Značka Kvality

Zelená správa

Výročná správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike, ktorou Ministerstvo pôdohospodárstva každoročne informuje vládu, parlament a širokú odbornú i laickú verejnosť o vývoji agropotravinárskeho sektora, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle SR, o realizácii cieľov a zámerov Programu rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva, Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky SR, Programového vyhlásenia vlády a hodnotí plnenie zámerov prijatých v predchádzajúcich zelených správach.

Kontaktná osoba: RNDr. Slávka Krížová, tel.: +421/2/59 266 456


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood