Facebook Statistics
Značka Kvality

Zástupcovia Vedeckej siete EFSA pre posudzovanie rizík týkajúcich sa zdravia rastlín sa stretli v Parme

23-12-2010

Zástupcovia Vedeckej siete EFSA pre posudzovanie rizík týkajúcich sa zdravia rastlín sa po prvýkrát stretli v októbri v Salsomaggiore Terme neďaleko Parmy v záujme prerokovania príslušných otázok v hodnotení rizika škodcov na národnej a európskej úrovni. Cieľom siete, novej platformy pre spoluprácu medzi EFSA a národnými fytosanitárnymi orgánmi je výmena názorov na zlepšenie zberu dát a harmonizácie hodnotenia rizika škodcov v celej Európskej únii. Účastníci diskutovali o možných oblastiach spolupráce, vrátane zdieľania prebiehajúceho hodnotenia rizík škodcov, identifikovania vznikajúcich rizík a ďalších priorít v oblasti zdravia rastlín.

Na stretnutí sa zišli odborníci z oblasti zdravia rastlín z členských štátov EÚ a Nórska, pozorovatelia z Turecka, Chorvátska, Macedónska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Srbska a zástupcovia Európskej komisie, členovia Panelu pre zdravie rastlín a zamestnanci EFSA. EFSA pri tejto príležitosti podala prehľad o svojej činnosti, vrátane aktuálnych informácií o súčasnej práci na hodnotení rizík. Európska komisia tiež predložila výsledky nedávnej hodnotiacej štúdie zameranej na EU legislatívu z oblasti zdravia rastlín.

Členovia siete sa zhodli, že environmentálne hrozby, ktoré predstavujú exotické rastliny a škodcovia rastlín patria medzi najviac relevantné otázky v oblasti zdravia rastlín a uvítali iniciatívu EFSA vytvoriť rastlinolekársky dokument s usmerneniami pre hodnotenie ekologických rizík. EFSA pripravuje novú príručku, ktorá pomôže vyhodnotiť vplyv rastlinných škodcov na biodiverzitu. Návrh príručky bude sprístupnený na verejnú konzultáciu v polovici roku 2011 a záverečný dokument bude k dispozícii do konca roka 2011.

Predseda Panelu pre zdravie zvierat, Mike Jeger, a vedúci jednotky pre vznikajúce riziká, Tobin Robinson, povedali, že EFSA začne pravidelný skríning novovznikajúcich rizík v oblasti zdravia rastlín v budúcom roku. Novou témou v oblasti zdravia rastlín, je riziko vyplývajúce z novo zistených škodcov alebo známych škodcov rastlín, ktorí by sa mohli rozšíriť do nových oblastí. Proces skúmania bude zahŕňať sledovanie zmien v expozícii známych škodcov rastlín, zmeny v poľnohospodárskych postupoch, šírenie známych škodcov do nových krajín alebo zavedenie nových trás pre pohyb rastlín a rastlinných produktov.

V záujme hlbšieho preskúmania tohto problému EFSA usporiada vedecké kolokvium k objavujúcim sa problémom týkajúcim sa zdravia rastlín v júni 2011 so zameraním na také faktory, ako medzinárodný obchod s komoditami a genetické variácie u rastlín a rastlinných škodcov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood