Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky poľnohospodárskej, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti

14-06-2024

Dňa 12. júna 2024 sa v Budapešti na pôde Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska uskutočnilo zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky poľnohospodárskej, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti (ďalej len „Komisia“). Spoločné zasadnutie bolo realizované z iniciatívy štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva HU Zsolta Feldmana, ako spolupredsedu maďarskej časti zmiešanej komisie. Slovenskú republiku na rokovaní zastupoval štátny tajomník MPRV SR Vladimír Vnuk. Na spoločnom rokovaní komisie participoval aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík.

Zasadnutie Komisie bolo koncipované do dvoch hlavných častí, a to bilaterálne rokovanie štátnych tajomníkov a paralelné zasadnutia štyroch expertných pracovných skupín. V rámci bilaterálneho stretnutia sa spolupredsedovia komisie venovali dvom kľúčovým témam z pohľadu agrosektora, a to zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky so zameraním sa na zníženie administratívnej záťaže a prijaté opatrenia na vnútroštátnej úrovni. Druhou nemenej dôležitou otázkou bola situácia na trhu EÚ v dôsledku nadmerného importu agrokomodít z Ukrajiny. Pokiaľ ide o zjednodušenie SPP spolupredsedovia Komisie uznali, že simplifikančný balík EK priniesol určité prvky zjednodušenia, je však dôležité zaoberať sa touto témou aj naďalej, a to aj v kontexte nadchádzajúceho HU PRES v Rade EÚ, ktoré plánuje nadviazať a pokračovať v diskusiách o zjednodušení politiky, podobe novej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Vo vzťahu k importom agrokomodít z Ukrajiny delegácie zhodne poukázali na nevyhnutnosť prijatia komplexného riešenia na úrovni EÚ. Kým sa tak nestane, národné zákazy dovozu vybraných komodít z UA a pôvodom z UA budú ponechané v platnosti. Spolupredsedovia taktiež zdôraznili význam diskusií o ďalšom vývoji po uplynutí platnosti dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu s Ukrajinou tzv. „ATM nariadenie“, ako aj po vstupe Ukrajiny do EÚ.

Pokiaľ ide o zasadnutia jednotlivých pracovných skupín, rezortní experti sa v rámci diskusie zaoberali aktuálnymi témami z oblasti pôdohospodárstva. Okrem témy zjednodušenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá bola riešená aj na úrovni štátnych tajomníkov, bola pozornosť venovaná aj problematike manažovania škôd na poľnohospodárstve spôsobovaných voľne žijúcimi zvieratami, špecificky škôd na populáciách rýb spôsobovaných voľne žijúcim vtáctvom a škôd na poľnohospodárstve spôsobovaných poľovnou zverou. Predmetom rokovania jednej z pracovných skupín bola aj Iniciatíva BIOEAST, a to najmä pokiaľ ide o možnosti jej rozvoja a napredovania v ďalšom období. Uvedená téma bude aj jednou z priorít nadchádzajúceho predsedníctva Maďarska v Rade EÚ.

V závere rokovania spolupredsedovia potvrdili dobre nastavené a fungujúce vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom a vyjadrili zámer pokračovať v konštruktívnej spolupráci aj v budúcom období. Zároveň sa zhodli na prínose zasadnutí Komisie pre budúcu spoluprácu či už na politickej alebo expertnej úrovni a ocenili konštruktívnu diskusiu expertov. Štátny tajomník Vnuk v závere stretnutia uviedol, že Slovensko bude stabilným partnerom v ďalších diskusiách v otázkach spoločného záujmu, a to aj v kontexte nadchádzajúceho Predsedníctva Maďarska v Rade EÚ, ktoré HU prevezme od 1. júla 2024.

Nasledujúce zasadnutie komisie by sa malo uskutočniť budúci rok na Slovensku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood