Facebook Statistics
Značka Kvality

Zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH

13-06-2017

Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) na svojom zasadnutí v Luxemburgu rokovala o ekologickom poľnohospodárstve, situácii na poľnohospodárskych trhoch a v sektore cukru, uzatvorení obchodnej dohodu s MERCOSUR-om a iniciatíve na zvýšenie pestovania sóje.

Rada ministrov AGRIFISH rozhodla na svojom rokovaní dňa 12.6.2017 o pokračovaní prác na spise o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Napriek výhradám viacerých ministrov (vrátane SK) kvalifikovaná väčšina podporila predsedníctvo v snahe získať mandát a dosiahnuť dohodu na texte na trialógu ešte počas MT PRES. Komisii sa tak podarilo zvrátiť výsledok z posledného rokovania Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo (SCA), kedy predsedníctvo (PRES) nezískalo mandát na pokračovanie rokovaní s EP a Komisiou.

V diskusii o situácii na poľnohospodárskych trhoch vyjadrili delegácie spokojnosť s prijatými opatreniami, ktorými sa podarilo stabilizovať krízu vo viacerých sektoroch. PL, CZ, EL, SK, NL a HR upozornili na potrebu dôsledného monitorovania situácie v sektore cukru v súvislosti s ukončením systému kvót. Komisár prisľúbil monitorovanie tohto citlivého sektora a upozornil aj na potrebu riešenia uvoľnenia zásob sušeného odstredeného mlieka. V tejto súvislosti Komisia pravdepodobne pristúpi k pozastaveniu intervenčných opatrení v tomto sektore.

V rámci bodov AOB ministri požiadali Komisiu o dôsledné informovanie o pripravovanej pozícii EÚ na nadchádzajúce rokovania s WTO, závery konferencie by nemali viesť k narušeniu modrého a zeleného koša vo vzťahu k poľnohospodárstvu. 11 ministrov (vrátane SK) požiadalo o lepšie vyváženie ponuky a zohľadnenie citlivosti niektorých sektorov pri uzatváraní obchodnej dohody s MERCOSUR-om.

Iniciatívu DE a HU týkajúcu sa zvýšenia pestovania sóje podporilo 11 ČŠ (aj SK), niektoré požiadali o rozšírenie rozsahu vyhlásenia aj o ostatné strukoviny. Vyhlásenie budú môcť ministri podpísať na zasadnutí Rady ministrov AGRIFISH v júli. Komisár v tejto súvislosti upozornila na možné podpory pestovania bielkovinových plodín a prisľúbil vytvorenie platformy na diskusiu o možnej stratégii EÚ v tejto oblasti.

V ďalších bodoch ministri ocenili aktivity predsedníctva vo veterinárnom a fytosanitárnom sektore, PRES poinformovalo o pokroku dosiahnutom pri návrhu nariadenia o veterinárnych liekoch, kde sa ako prioritné pri ukončení negociácií javia okruhy predpisovania veterinárnych liekov vrátane ich internetového predaja a otázky antimikrobiálnej rezistencie. Delegácie aj Komisia vyjadrili presvedčenie, že EE PRES sa podarí dosiahnuť dohodu na úrovni Rady, nakoľko diskusie prebiehajú už takmer 3 roky.

Na záver Komisia informovala o výsledkoch auditu vykonaného v Brazílii v súvislosti so škandálom vývozu mäsa, ktoré nespĺňalo požiadavky potravinovej bezpečnosti. Výsledky sú horšie ako sa očakávalo a Komisia navrhla opatrenia, ktoré je potrebné prijať v záujme ochrany európskeho spotrebiteľa. Delegácie tieto opatrenia podporili.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood