Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (01. 07. 2014 – 30.6.2015)

Dňa 1. júla 2014 prevzala Slovenská republika od Maďarska predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine na obdobie jedného roka (30. 6. 2015 SR odovzdalo predsedníctvo Českej republike). Toto obdobie sa prelínalo s talianskym a lotyšským predsedníctvom v Rade EÚ.

Motto slovenského predsedníctva bolo „DYNAMICKÝ VYŠEHRAD PRE EURÓPU A SVET“

Odbor zahraničnej koordinácie v spolupráci so sekciami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložil Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR program slovenského predsedníctva vo V4 (SK V4 PRES) za oblasť pôdohospodárstva, ktorý bol následne pripomienkovaný rezortnými partnermi v rámci V4. Výsledkom bolo nasledovné znenie programu, ktorý bol schválený na rokovaní vlády SR dňa 9. júna 2014.

PROGRAM SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA VO VYŠEHRADSKEJ SKUPINE 2014 – 2015

PRÍRODNÉ ZDROJE

Poľnohospodárstvo

V sektore pôdohospodárstva bolo hlavnou úlohou posilňovať koordinačný a konzultačný mechanizmus vyšehradskej spolupráce s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v otázkach spoločných záujmov a ich jednotné presadzovanie na pôde medzinárodných inštitúcií (EÚ, OECD, WTO, FAO a i.).

Slovenské predsedníctvo sa v oblasti poľnohospodárstva zameralo na diskusiu o:

 • spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (dopad reformy na sektor mlieka a stabilizácia mliekarenského sektora po zrušení kvót v roku 2015);
 • spoločnom postupe krajín V4 pri presadzovaní ich záujmov pri príprave nového legislatívneho balíčka v oblasti bezpečnosti potravín (úradné kontroly, zdravie rastlín, zdravie zvierat, rastlinný množiteľský materiál a invázne druhy);
 • rodinných farmách (ako nástroja na revitalizáciu lokálnych ekonomík a kľúča na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti, zachovávanie tradičných jedál a potravín,  posilnenie vzájomnej spolupráce, výmena informácií a praktických skúseností krajín V4);
 • implementácii novej stratégie EÚ pre lesy a nariadenia o dreve (výmena informácií, skúseností a poznatkov z implementácie novej stratégie Európskej únie pre lesy a uplatňovania nariadenia o dreve v jednotlivých krajinách V4);
 • manažmente poľovnej zveri v prihraničných oblastiach (diskusia a výmena informácií o otázkach súvisiacich s podmienkami ochrany, lovom a monitoringom stavov veľkých šeliem a vodného vtáctva);
 • monitorovanie situácie afrického moru ošípaných v štátoch Vyšehradskej skupiny a jej susedných krajinách (pravidelná výmena informácií, koordinácia príslušných krízových skupín).

Základné informáciu o stretnutiach na úrovni  ministrov poľnohospodárstva krajín V4 + Bulharska, Rumunska a Slovinska.

STRETNUTIE MINISTROV POĽNOHOSPODÁRSTVA V4 + 3
BELADICE 6.-7. OKTÓBER 2014
Park Hotel Tarfuf  Beladice

Vedúci delegácií zúčastnených krajín:

Česká republika           Marian Jurečka, minister poľnohospodárstva
Poľská republika          Zofia Szalczyk, podštátna tajomníčka
Maďarsko                    István Lóránd Szakáli, podštátny tajomník
Bulharská republika      Marina Brakalova, štátna tajomníčka
Rumunsko                  Peter Tamas Nagy, štátny tajomník
Slovinsko                    Dejan Židan, minister poľnohospodárstva

Témy rokovania:

 1. Návrh nariadenia EP a Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov a problémy, ktoré tento návrh sprevádzajú (Spoločná deklarácia)
 2. Dopady sankcií  RF na krajiny V4+3
 3. Otázka minimálneho zaťaženia zvierat a podpora živočíšnej výroby vo vzťahu k II. pilieru

Na záver stretnutia zúčastní vedúci delegácií podpísali Spoločnú deklaráciu k nariadeniu Európskeho Parlamentu a Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.

Spoločná deklarácia ministrov poľnohospodárstva Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Slovinska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov

Ekologická produkcia a vývoj na trhu s ekologickými produktmi je veľmi dôležitý pre naše krajiny. PODPORUJEME všetky nápady, zmeny a reformu v tejto oblasti, ktoré povedú k rozvoju tohto odvetvia a k zvýšeniu počtu ekologických producentov a produktov.

SME SI VEDOMÍ, že Nariadenie Rady (EC) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej produkcii a označovaní ekologických produktov a zrušení Nariadenia (EEC) č. 2092/91 by malo byť v súlade s Lisabonskou zmluvou. Všetky navrhované zmeny musia byť starostlivo zvážené v kontexte celkových cieľov hodnotenia a musia garantovať rozvoj odvetvia. Aktuálne nariadenie obsahuje mnoho riešení, ktoré sú výsledkom mnohoročných skúseností, preto by prehľad mal byť venovaný najmä zníženiu nepotrebnej záťaže a zlepšeniu existujúcich podmienok.

ŽIADAME aby bol zohľadnený fakt, že pokrok v sektore ekologického poľnohospodárstva a trh s ekologickými produktmi je rozdielny v členských štátoch. Musíme mať na mysli, že ekologický sektor je v členských štátoch odlišný. Niektoré navrhované zmeny by mohli spôsobiť mnoho problémov ekologickým prevádzkovateľom ako aj kompetentným orgánom, a preto je veľmi dôležité vyhnúť sa takejto situácii.

VYZÝVAME Európsku komisiu, Európsky parlament a Radu, aby našli riešenie problémov týkajúcich sa realizácie zmien, navrhovaných Európskym parlamentom a Radou a to najmä pokiaľ ide o podporu výrobcov a systém korektného dovozu.

ŽIADAME o hlbšie zameranie sa na vysledovateľnosť vo vzťahu k systému ekologických kontrol. VYZÝVAME Európsku Komisiu, Európsky Parlament a Radu aby dôkladne preskúmali navrhované články o kontrolnom systéme ekologickej výroby, aby sa udržal súčasný systém efektívnych oficiálnych kontrol a aby sa vyhlo odklonu od prístupu založenom na celom procese k zjednodušenému prístupu založenom na koncovom produkte. Jedinečné postavenie kontrolného systému  pre celý sektor ekologickej výroby je založený na ročných kontrolách a ďalších nadväzujúcich kontrolách založených na riziku na všetkých stupňoch ekologickej výroby, ktoré sú kľúčovým činiteľom pre dôveru spotrebiteľov a transparentnosť systému. Dopad zavedenia zrušenia certifikátov pre nepovolené látky by mal byť lepšie posúdený s cieľom nájsť najlepšie riešenie tohto problému.

ZDÔRAZŇUJEME závažnosť výnimiek ohľadne flexibility, ako napríklad použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu  a neekologických krmív spolu s neekologickými zvieratami, zrušenie ktorých by mohlo spôsobiť problémy v prvotnej ekologickej výrobe na úrovni biofariem v regiónoch, kde sú ekologickí výrobcovia priamo závislí od týchto výnimiek. Taktiež by sme radi zdôraznili, že neprítomnosť GMO v ekologickej produkcii je pre naše krajiny veľmi dôležitá. OČAKÁVAME zadefinovanie  pravidiel výroby pre všetky druhy, produkované našimi poľnohospodármi.

POVAŽUJEME za nevyhnutné zachovať zmiešané zložky ekologickej a neekologickej produkcie na všetkých úrovniach výroby (od prvovýroby až po distribúciu). VYJADRUJEME ZNEPOKOJENIE, že  navrhované zmeny by mohli viesť v konečnom dôsledku k zníženiu počtu  ekologických prevádzkovateľov v celej EÚ. (S výnimkou Českej republiky s ohľadom na neekologickú produkciu na úrovni prvovýroby.)

Chceli by sme VYJADRIŤ NAŠE ZNEPOKOJENIE nad počtom a rozsahom vykonávacích predpisov. ŽIADAME prehodnotiť túto oblasť a znovu zvážiť presun k viacerým riešeniam v základnom predpise. Viedlo by to k zjednodušeniu a lepšej prehľadnosti predpisu, ekologický sektor potrebuje stabilné pravidlá, ktoré sa nebudú meniť počas dlhšieho obdobia.   

PODPORUJEME myšlienku propagácie spoločného európskeho loga a národných lôg s cieľom napomôcť spotrebiteľom zorientovať sa na trhu s ekologickými výrobkami. PODPORUJEME myšlienku zvýšenia spotrebiteľskej dôvery v ekologických produktoch.  

VYZÝVAME Európsku komisiu, Európsky parlament a Radu aby zohľadnila našu spoločnú pozíciu a VERÍME, že nájdeme spoločné riešenie a konsenzus medzi spotrebiteľmi a výrobcami. To by taktiež mohlo prispieť k zvýšeniu produkcie, posilneniu dôvery spotrebiteľov ako i uspokojeniu dopytu po ekologických výrobkoch.

V Nitre 7. októbra 2014

STRETNUTIE MINISTROV POĽNOHOSPODÁRSTVA V4 + 3
BRATISLAVA 18.-19. MÁJ 2015
Bratislava

Vedúci delegácií zúčastnených krajín:

Česká republika           Marian Jurečka, minister poľnohospodárstva
Poľská republika           Zofia Szalczyk, podštátna tajomníčka
Maďarsko                    Sándor Fazekas, minister poľnohospodárstva
Bulharská republika      Vassil Groudev, štátny tajomník
Rumunsko                   Daniel Dumitru Botanoiu, štátny tajomník
Slovinsko                    Tanja Strniša, štátna tajomníčka

Témy rokovania:

 1. Zlepšenie postavenia farmárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca (Spoločné vyhlásenie)
 2. Zjednodušenie SPP (politická diskusia)
 3. Aktuálny vývoj vo FOREST EUROPE vo vzťahu k siedmej konferencii ministrov o ochrane lesov v Európe (Madrid, 20. a 21. október 2015) – odsúhlasenie spoločnej pozície EÚUplatňovanie nekalých obchodných praktík zo strany obchodných reťazcov a snaha posilniť postavenie farmárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca viedla vypracovaniu a následnému prijatiu Spoločného vyhlásenia s cieľom poukázať na závažný problém ovplyvňujúci región rozšírenej Vyšehradskej skupiny. V záujme dosiahnutia aktívnejšej spolupráce s Európskym parlamentom a Radou, ako i nájdenia fungujúceho riešenia tejto problematiky, bolo odsúhlasené spoločné vyhlásenie prezentované ako AOB bod na júnovej Rade ministrov. Rovnako bola na júnovej Rade prezentovaná, formou AOB bodu, aj spoločná pozícia vo vzťahu k aktuálnemu vývoju v procese FOREST EUROPE vo vzťahu k právne záväznej dohode o lesoch v Európe.

Spoločné vyhlásenie ministrov poľnohospodárstva Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Slovinska k zlepšeniu postavenia farmárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca

Ministri Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Slovinska, s  ohľadom na nedávne udalosti na svetových komoditných trhoch, spolu s vysokou úrovňou potravinovej inflácie v mnohých krajinách, ktoré vyvolali obavy o fungovaní potravinového reťazca, prehlasujú nasledovné:

UZNÁVAJÚ, že trvalá udržateľnosť potravinového reťazca, ktorý spája tri dôležité sektory ekonomiky (poľnohospodárstvo, priemysel spracovania potravín a distribučné sektory) je jednou z kľúčových priorít EÚ, ktorá je podstatným prínosom pre európskych občanov. 

VYZDVIHUJÚ, že potenciálna ekonomická nestabilita a štrukturálne problémy ktoréhokoľvek článku dodávateľského potravinového reťazca sa môže negatívne prejaviť na fungovaní ostatných článkov reťazca a najmä na schopnosti plniť svoju základnú úlohu v sociálnych, ekonomických a environmentálnych podmienkach ako aj pokrytie spotrebiteľských potrieb.

VYJADRUJÚ ZNEPOKOJENIE, že v rámci potravinového reťazca je významná nerovnováha vo vyjednávacej sile medzi zmluvnými stranami bežným javom a táto asymetria vo vyjednávacej sile môže viesť k použitiu nekalých obchodných praktík. ZASTÁVAJÚ NÁZOR, že najväčšiu hrozbu pre trvalú udržateľnosť potravinového reťazca predstavuje zneužívanie väčšej ekonomickej sily, ktoré sa prejavuje uplatňovaním nekalých obchodných praktík vo vzájomných obchodných vzťahoch.

UPOZORŇUJÚ, že uplatnenie nekalých obchodných praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci má najvýraznejšie negatívne dopady najmä na farmárov a spracovateľov.

PODČIARKUJÚ skutočnosť, že zneužívanie väčšej ekonomickej sily a uplatňovanie nekalých obchodných praktík vzhľadom na globalizačné trendy v jednotlivých sektoroch ekonomiky a na prehlbujúcu sa internacionalizáciu kapitálových a obchodných vzťahov prerastá hranice jednotlivých členských štátov a stáva sa  problémom celej EÚ.

VÍTAJÚ nedávne podnety Európskej komisie a Európskeho parlamentu na spustenie iniciatívy v oblasti boja proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci.  V tejto súvislosti ŽIADAJÚ o vypracovanie ďalšej analytickej práce a predloženie legislatívnych návrhov v primeranej lehote na úrovni Európskej únie zo strany Európskej komisie.

APELUJÚ na dodržiavanie etického obchodného kódexu na každej úrovni potravinového dodávateľského reťazca a podporujú všetky aktivity na dobrovoľnej báze, ktoré preukážu reálny prínos k zlepšeniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov na úrovni všetkých článkov potravinového dodávateľského reťazca. DOMNIEVAJÚ SA, že paralelné fungovanie legislatívneho a dobrovoľného rámca pri uplatňovaní etického obchodného kódexu a eliminácia nekalých obchodných praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci predstavuje optimálne riešenie pre všetky zúčastnené strany.

PODPORUJÚ propagáciu vzájomného dialógu a spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami potravinového dodávateľského reťazca s cieľom ďalej prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju.

ŽIADAJÚ aby vzniklo jasné rozhodnutie v súvislosti s legislatívnym riešením nekalých obchodných praktík EK do konca roka 2015 a VYZÝVAJÚ EK, Predsedníctvo Rady EÚ a Európsky parlament na spoluprácu v záujme nájsť fungujúce riešenie týchto otázok. Hlavným cieľom by naďalej malo byť odstránenie disproporcie jednotného trhu spôsobené nekalými obchodnými praktikami a nastavením jednotnej legislatívy zlepšiť fungovanie potravinového dodávateľského reťazca.

V Bratislave, 19. mája 2015

Spoločná pozícia ministrov poľnohospodárstva krajín V4+3 k aktuálnemu vývoju v procese FOREST EUROPE/právne záväznej dohode o lesoch v Európe

Pri príležitosti konania siedmej konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (Madrid, 20. a 21. október 2015) vyjadrujeme názor, že proces FOREST EUROPE by mal i naďalej plniť úlohu politickej platformy na vysokej úrovni pre spoluprácu v oblasti lesníckych politík pri zabezpečovaní a podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a podpore spolupráce medzi organizáciami a procesmi, ktorých aktivity súvisia s lesmi, v Európe.

Sme i naďalej presvedčení, že právne záväzná dohoda o lesoch v Európe je potrebná pre podporu a posilnenie implementácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov z hľadiska dosiahnutia vyváženej a stabilnej kontinuity všetkých hospodárskych, environmentálnych, kultúrnych a sociálnych funkcií lesov v Európe, a, že takáto dohoda prispeje k dosiahnutiu vízie, strategických cieľov a cieľov pre lesy v Európe (rozhodnutie z Osla na úrovni ministrov: Európske lesy 2020). Preto podporujeme ďalšie úsilie zamerané na nájdenie spoločnej reči s cieľom dokončiť rokovania o právne záväznej dohode.

Ďalšou významnou aktivitou Slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine, okrem samotných vyššie uvedených stretnutí na úrovni ministrov, bolo predloženie Usmernenia krajín Vyšehradskej skupiny rozšírenej o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko k „Zjednodušeniu SPP“ Philovi Hoganovi, členovi Európskej komisie zodpovednému za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Toto usmernenie predložil v marci 2015 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľ. Jahnátek v zmysle stanovených prioritných poľnohospodárskych oblastí Lotyšského predsedníctva v Rade EÚ na 1. polrok 2015.

Usmernenie krajín Vyšehradskej skupiny rozšírenej o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko k „Zjednodušeniu SPP“

Napriek tomu, že prvý rok implementácie revidovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky ešte nie je ukončený, a bude potrebná ďalšia diskusia, ČŠ a poľnohospodári čelia zložitosti regulačného rámca EÚ v poľnohospodárskej implementačnej praxi.

VÍTAME preto iniciatívu Európskej Komisie na zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

Nižšie by sme radi UPRIAMILI POZORNOSŤ na oblasti, ktoré považujeme za dôležité z pohľadu zjednodušenia v postupnosti vzrastajúcej perspektívy od krátkodobej až po dlhodobú.  

V súvislosti s priamymi platbami VYZÝVAME prehodnotiť otázky týkajúce sa greeningových platieb z pohľadu ich korelácie s ostatnými podmienkami spôsobilosti, taktiež vo vzťahu k uskutočniteľnosti greeningových opatrení, ich environmentálnych cieľov a následnému administratívnemu zaťaženiu z dôvodu kontrol. 

PRIPOMÍNAME zásadu proporcionality vo vzťahu ku komplexnému systému kontrol. Sme PRESVEDČENÍ, že túto oblasť možno zjednodušiť bez ohrozenia riadneho finančného riadenia SPP, pričom súčasne redukovať administratívnu záťaž kladenú na ČŠ a farmy vzhľadom na ich výrobné zameranie a veľkosť.

ZDÔRAZŇUJEME prístup proporcionality aj vo vzťahu k systému sankcií. UPRIAMUJEME POZORNOSŤ na zložitosť výpočtu zníženia a správnych sankcií vo vzťahu ku greeningovým platbám. 

Pokiaľ ide o prvý rok implementácie reformovanej SPP APELUJEME na EK a jej audítorské služby považovať ho za prechodné obdobie. Chyby v implementačných systémoch zistené v rámci auditov alebo pochybenia zo strany poľnohospodárov by nemali byť používané k ukladaniu vysokých finančných korekcií na ČŠ. Úlohou audítorských služieb kontrolujúcich výdavky vzniknuté v tomto období by mala byť pomoc ČŠ pri úpravách a správna implementácia nových riešení.

PODPORUJEME myšlienku zacielenia definície aktívneho poľnohospodára na pozitívne vymedzenie v spojení s minimálnymi činnosťami v závislosti od výrobného zamerania podniku pri zohľadnení tradičných postupov obhospodarovania, osobitne pre TTP. Taktiež ODPORÚČAME zaviesť túto podmienku pre ČŠ ako dobrovoľnú.   

VYZÝVAME EK, aby zvážila väčšiu flexibilitu na prevod finančných prostriedkov medzi opatreniami pre viazanú podporu v rámci VCS stropu členského štátu.

Vzhľadom na to, že v súčasnosti je podstatná časť programov rozvoja vidieka vo finálnom štádiu schvaľovania, relevantné oblasti zjednodušenia bude možné identifikovať až vo fáze ich implementácie. Napriek tomu ŽIADAME  EK o zrušenie dvojitého predkladania notifikácií pri štátnej pomoci, ktoré spôsobovalo zbytočnú záťaž už v minulom programovom období.  

VÍTAME  každé zjednodušenie v oblasti informačných povinností (štatistiky, monitorovacie tabuľky, atď.), predovšetkým odstránenie predkladania duplicitných údajov a v čo najväčšej miere eliminovanie zmien formy a obsahu údajov zasielaných EK počas programového obdobia bez zmeny právneho základu.  

NAVRHUJEME odrážať sa od viacročných žiadostí o podporu na základe automatického prenosu a využívania údajov, ak sú k dispozícii potrebné údaje LPIS.

V oblasti Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov VYJADRUJEME OBAVU z prílišnej zložitosti úpravy a nastavenia cieľov v sektore ovocia a zeleniny, osobitne pri organizáciách výrobcov a enviro-opatreniach, ktoré sú v niektorých ČŠ ťažko uplatniteľné a je problematická aj ich dosiahnuteľnosť. Preto NAVRHUJEME venovať sa týmto otázkam podrobnejšie.  

Sme PRESVEDČENÍ, že je tiež dôležité venovať pozornosť zrozumiteľnosti právnych textov, čo úzko súvisí s právnou istotou. Implementácia nezrozumiteľných právnych textov  si vyžaduje ďalšie vysvetlenie EK pracovnými dokumentmi alebo písomnými odpoveďami členským štátom, ktoré nie sú právne záväzné. Preto môžu spôsobovať problémy pri auditoch a mať finančné dôsledky pre poľnohospodárov a ČŠ.

ZDÔRAZŇUJEME nutnosť dôsledného a jednotného výkladu pravidiel SPP a opatrenia zo strany EK a Európskeho dvora audítorov.

APELUJEME na Európsku komisiu, aby pokračovala  a prehĺbila diskusiu o legislatívnych návrhoch z pohľadu zjednodušenia pred ich prijatím. POVAŽUJEME prístup predchádzania administratívnej záťaži ex ante za najefektívnejší.

ŽIADAME, aby bola daná prednosť akcii, ktorá prinesie konkrétne výsledky zjednodušovania, ktoré prinesú skutočný prínos ako pre obe strany, poľnohospodárov aj  správnym orgánom ČŠ.

V závere SA DOMNIEVAME, že zjednodušenie, aj keď má veľký význam, by nemalo byť cieľom samo o sebe a nesmie viesť k obmedzeniu prístupu k opatreniam SPP, obmedzeniu  ich účinnosti alebo vylúčeniu určitej časti subjektov z možnosti zúčastnenia sa opatrenia.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood