Facebook Statistics
Značka Kvality

XII. vedecká konferencia MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA

01-12-2019

V dňoch 21. – 22. 11. 2019 sa v bratislavskomHoteli Barónka uskutočnil už XII. ročník konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA. Konferenciu organizoval Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) so sídlom na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom XII. ročníka konferencie bola Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.

Konferencia Mladí vedci
Konferencia je určená pre študentov bakalárskych, magisterských, doktorandských študijných programov, ako aj pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorí pôsobia v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Cieľom konferencie je sústrediť na jednom mieste týchto mladých ľudí a umožniť im prezentovať výsledky svojej práce medzi rovesníkmi a pred vedeckým výborom. Konferencia tiež predstavuje možnosť nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska i Českej republiky.  Účastníci prezentujú výsledky svojich záverečných či výskumných prác, ale aj trendy týkajúce sa všetkých oblastí potravinového reťazca, od zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, kontaminantov, krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (welfare), cez potravinárske produkty až po zdravie zvierat.

Bohatá účasť zo SR i ČR
Je už tradíciou, že program konferencie je značne nabitý. Nebolo to inak ani tento rok, zúčastnilo sa vyše 60 účastníkov (z toho 49 prezentujúcich!). Zastúpené boli slovenské univerzity (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach), Slovenská akadémia vied, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum či Úrad verejného zdravotníctva SR. Účasťou opäť potešili prezentujúci z Českej republiky (Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Báti ve Zlíně, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy). Počas 1,5 dňa konferencie odznelo až 29 prezentácií a 23 posterov!

NKB EFSA tento rok prezentovala na konferencii problematiku alternatívnych metód testovania na zvieratách v SR (odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR tiež plní tiež funkciu Národného kontaktného bodu siete PARERE pre predbežné posúdenie regulatívnej relevantnosti alternatívnych metód a je členom národnej platformy SNP 3Rs pre propagáciu alternatívnych metód). Viac informácií o alternatívnych metódach testovania na zvieratách je možné nájsť na webe NKB EFSA a na webe platformy SNP 3Rs.

Súťaž o najlepší príspevok 

Aj tento rok vyberal vedecký výbor konferencie z prednesených príspevkov 2 najlepšie, a to v kategórii prednáška a poster. Vedecký výbor hodnotil nielen kvalitu vedeckej práce, ale aj spôsob prezentovania a reakcie na otázky počas diskusie k danému príspevku.

V kategórii prednáška vybral vedecký výbor príspevok „Protektívny účinok enterocínov a enterocín-produkujúcich kmeňov na infekciu Trichinella spiralis“, ktorý prezentovala MVDr. Miroslava Vargová z Parazitologického ústavu, Slovenská akadémia vied, Košice.

V kategórii poster vybral vedecký výbor príspevok „Staphylococcus aureus a Escherichia coli v parených syroch“, ktorý prezentovala Bc. Karolína Kvočiková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave.   

Výherkyne boli odmenené knižnou poukážkou na nákup odborných publikácií v hodnote 50 €, ktoré venoval hlavný organizátor NKB EFSA.

Ďalší ročník v roku 2021
XIII. ročník konferencie sa uskutoční na jeseň 2021 v Nitre. Hlavným organizátorom konferencie bude tradične NKB EFSA a spoluorganizátorom „domáca" Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.. Novinkou bude recenzovaný zborník z konferencie a pre výhercu o najlepšiu prednášku tiež možnosť sa zúčastniť odborného vzdelávania.

Záujemcovia o iné odborné podujatia, organizované NKB EFSA, môžu sledovať Facebook NKB EFSA ako aj web NKB EFSA. Na webovej stránke EFSA je možné nájsť informácie o tuzemských, ale i zahraničných podujatiach. Poslaním NKB EFSA je totiž šíriť medzi slovenskými akademickými, výskumnými a vedeckými pracovníkmi, ako študentami možnosti odborného vzdelávania. Pretože len sledovaním a oboznamovaním sa s najnovšími poznatkami je možné v dnešnom dynamicky sa meniacom svete zabezpečiť bezpečnosť potravinového reťazca.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)



Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood