Facebook Statistics
Značka Kvality

Workshop k Národnému akčnému plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov

09-02-2021

Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov (ďalej len „Národný akčný plán“) bol vypracovaný na základe § 36 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov. Prvý Národný akčný plán bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v roku 2012.

Dňa 3. decembra 2020 ministerstvo predložilo na verejné konzultácie revidovaný Národný akčný plán, ktorý obsahuje analýzu súčasného stavu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, vyhodnotenie plnenia úloh uvedených v Národnom akčnom pláne z roku 2012 ako aj stanovenie cieľov a návrhov opatrení na nasledujúce 5-ročné obdobie.

Pripomienky, názory a návrhy na zmeny/úpravu revidovaného Národného akčného plánu bolo možné zaslať do 31. decembra 2020.

Po skončení verejných konzultácií boli predložené pripomienky vyhodnotené a upravená verzia dokumentu bude prezentovaná na online workshope, ktorý sa bude konať dňa 15. februára 2021 od 12,30 do 16,30 h.

Prihlásenie na workshop je možné do 12. februára 2021 prostredníctvom registračného formulára.

Poznámka:
všetky polia sú povinné


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood