Facebook Statistics
Značka Kvality

Webináre EFSA k IUCLID MetaPath softvéru (29.3, 31.3. a 20.4.2021)

10-03-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje bezplatné webináre, v ktorých poskytne informácie ako dokončiť a predkladať štúdie týkajúce sa metabolizmu pesticídov u rastlín a hospodárskych zvierat. Online podujatie je určené pre potenciálnych žiadateľov, prevádzkovateľov podnikov a pre všetky zainteresované strany.

Nariadenie o transparentnosti, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné potravinové právo (GFL), znamená, že EFSA má nové požiadavky na zber, správu, ako aj distribúciu údajov o prípravkoch na ochranu rastlín. Tieto zmeny si vyžadujú špecifikáciu dátových formátov pre dokumentáciu k regulovaným produktom, ako aj narábanie s dokumentami v súlade s právnymi požiadavkami.

Preto bolo rozhodnuté používať formáty IUCLID a nástroj IUCLID (spravovaný ECHAna prípravu údajov, elektronické predkladanie a správu dokumentácie k pesticídom prostredníctvom cloudovej platformy ECHA. Žiadatelia by mali poskytnúť údaje o metabolizme v oblasti rezíduí a toxikológie u cicavcov vo forme prílohy generovanej softvérom MetaPath.

Program a viac informácií nájdete na webe EFSA:


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood